Templates by BIGtheme NET
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • กิจกรรมอบรมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กษจ.สุราษฎร์ธานี
 • อบรมสร้างจิตสำนึกแนวทางการอนุรักษ์ให้กับเกษตรกรและชุมชน ศขพ. 6 จ.พิษณุโลก
 • กษจ.สุราษฎร์ธานีจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยสนับสนุนสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
 • ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ และ การแปรรูปขนุน (น้ำพริกขนุน)
 • ศขพ.2 ตรัง สนับสนุนพันธุ์พืชแก่โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ป่าบาน
 • ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562
 • อบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น
 • เสวนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น(สมุนไพรและเครื่องเทศ)
 • การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 • ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • กรมส่งเสริมการเกษตรฯ วางแผนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2562
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ไม้ดอกไม้ประดับถิ่นใต้ ศักยภาพมากล้น
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 ณ
 • ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1/2559
 • สรุปผลการฝึกอบรม เรื่อง หลักการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • กิจกรรมอบรมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กษจ.สุราษฎร์ธานี
 • อบรมสร้างจิตสำนึกแนวทางการอนุรักษ์ให้กับเกษตรกรและชุมชน ศขพ. 6 จ.พิษณุโลก
 • กษจ.สุราษฎร์ธานีจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยสนับสนุนสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
 • ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ และ การแปรรูปขนุน (น้ำพริกขนุน)
 • ศขพ.2 ตรัง สนับสนุนพันธุ์พืชแก่โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ป่าบาน
 • ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562
 • อบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น
 • เสวนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น(สมุนไพรและเครื่องเทศ)
 • การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 • ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • กรมส่งเสริมการเกษตรฯ วางแผนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2562
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ไม้ดอกไม้ประดับถิ่นใต้ ศักยภาพมากล้น
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 ณ
 • ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1/2559
 • สรุปผลการฝึกอบรม เรื่อง หลักการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการเก็บรวบรวมข้อมูล

กิจกรรม อพ.สธ. - กสก.

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนม Post Views: 29 Read more

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team