Tag Archives: โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

08ก.พ./59

โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ร่วมหารือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหาแนวทางและพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559