Tag Archives: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

27มี.ค./59

ประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ กลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีแผนการดำเนินงาน จำนวน 3 แผนงาน คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยง การพัฒนาความรู้และอาชีพของราษฎรในชุมชน และการสร้างจิตสำนักให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าไม้ ซึ่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้ประสานงานโครงการ มีประเด็นสำคัญดังนี้

  1. แนวทางการให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีแนวทางในการส่งเสริมในเรื่องการลดรายจ่ายจากการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพิ่มรายได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการตั้งงบประมาณในส่วนของการอบรมเกษตรกรและส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
  2. จัดทำร่างคำสั่งมูลนิธิชัยพัฒนาในการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการฯ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานในระดับพื้นที่

08ก.พ./59

โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ร่วมหารือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหาแนวทางและพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

08ก.พ./59

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นางนงนุช  แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม – บุญพริ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2559

08ก.พ./59

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559 นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารนิทรรศการ 1 – 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทรงงานให้เกิดแนวคิดและเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับบริบท

30ม.ค./59

การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 28 มกราคม 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำร่างแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ประจำปี 2560 – 2564 พร้อมทั้งได้กำหนดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564

06ม.ค./59

ประชุมวิชาการ “สร้างป่าสร้างรายได้”

ผู้อำนวยการกองโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมอภิปราย “แนวทางการสร้างป่าสร้างรายได้” ในการประชุมวิชาการ”สร้างป่าสร้างรายได้” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่1 อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี โดยมีผู้ร่วมอภิปรายดังนี้

1.กรมวังผู้ใหญ่ (ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขัธมิตร)                   5. ผู้แทนกรมอุทยานฯ

2 ผู้แทนกรมป่าไม้                                                        6. ผู้แทนกรมวิชาการ

3.ผู้แทน กศน.                                                              7. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน

4. ผู้แทนกรมการปกครอง                                           8. ผู้แทน มสธ.

 

09พ.ย./58

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2558

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยนายสัญญา เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประเมินผล และคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านประธานได้สอบถามเกี่ยวกับภารกิจด้านงานส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก โดย ผอ.กพวศ. สรุปถึงบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ที่ประชุมทราบ

05พ.ย./58

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นส.นันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ และ นส.มนทิรา ไววานนท์ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่2/2558 โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมสำนัก กปร. กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พ.ย2558

04พ.ย./58

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่ออ่านแบบออนไลน์


หรือคลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด PDF file.

08ต.ค./58

การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59

[vc_row][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุม VDO conference ชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 โดย รมว.กษ. ร่วมกับอธิบดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 8 ตค 58 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
08ต.ค./58

ประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นส.นันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ และ นส.ปริศนา ดิษาภิรมย์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทของโครงการศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนัก กปร. กรุงเทพฯ

โดยในที่ประชุมประเด็นที่สำคัญ คือ
1.ประเด็นการประเมินแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พศ.2555-2559
2.ขั้นตอนการจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พศ.2560-2564
3.ทิศทางการจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พศ.2560-2564

11ก.ย./58

ติดตามงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดน่าน

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษโดยนายธรรมนูญ ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกฤษฎา บัวนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา, น่าน ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2558

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”802,800,799,798,797,796,795,794″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”” img_size=”550×410″][/vc_column][/vc_row]
11ก.ย./58

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษโดยนายสัญญา เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกฤษฎา บัวนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) วันที่ 2 – 4 กันยายน 2558

[/vc_column_text][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”3″ images=”784,783,782,781,780,779,778,777,775,773,770,769,768,767″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”550×410″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″] [/vc_column][/vc_row]
11ก.ย./58

ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติให้ นายกิตติพันธ์  จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วย นายธรรมนูญ  ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุช  พุกไชยนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม  2558 ดังนี้

[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”752,751,750,749,748,747,746,745,744,743,742,741,740,739,738″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”550×410″][vc_column_text]
  1. นางสุดทิดา เจ๊ะเล็ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเกษตรกร นายจารึก ยอดนุ้ย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวรัฐพร พรหมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้

1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าพืชประจำถิ่น ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรตามประเด็นการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผ่านการอบรม จำนวน 236 ราย

ประเด็นถ่ายทอดความรู้

–  การจัดทำมาตรฐานการผลิตส้มโอครบวงจรคุณภาพ

–  การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตส้มโอครบวงจรคุณภาพ

–  การบริหารจัดการสวนส้มโอตามมารฐานการผลิตส้มโอครบวงจรคุณภาพ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

– เกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการควบคุมคุณภาพผลผลิตส้มโอ

– สามารถผลิตและสร้างเครือข่ายส้มโอครบวงจรคุณภาพได้เพิ่มขึ้น

– เกษตรกรสารมารถจำหน่ายส้มโอในราคาที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

– ผลผลิตส้มโอที่ได้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาหนอนเจาะผลส้มโอซึ่งเป็นปัญหา     ที่สำคัญ มีสติกเกอร์ที่รับรองคุณภาพให้กับส้มโอที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบ รวมถึงมีบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับส้มโอ

1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของพื้นที่

ประเด็นถ่ายทอดความรู้

– ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดให้กับสมาชิกกลุ่ม และจัดทำเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาดส้มโอปูโกเมาะมาวี

– นำตัวแทนเกษตรกรไปจำหน่ายผลผลิตส้มโอปูโก ในงานเทศกาลผลไม้ภาคใต้อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

– จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรส้มโอปูโกครบวงจรคุณภาพอำเภอยะรังได้ 30 กลุ่ม

– คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ได้ 20 ราย

– จัดตั้งหน่วยควบคุมคุณภาพส้มโอเมาะมาวี ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบผลผลิตของสมาชิกก่อนปิดสติกเกอร์รับรองคุณภาพ ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ผลสำเร็จโครงการฯ

– จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตส้มโอปูโกครบวงจรคุณภาพ

– จัดทำมาตรฐานส้มโอปูโกครบวงจรคุณภาพ

– จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพส้มโอ

– มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพส้มโอ

– มีบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

1.3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชประจำถิ่น

ประเด็นถ่ายทอดความรู้

– การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

– การแปรรูปส้มแขก ได้แก่ น้ำส้มแขก แยมส้มแขก ส้มแขกแช่อิ่ม

– สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ส้มแขก และปุ๋ย

– ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการตลาดให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาผลผลิตส้มแขกและผลิตภัณฑ์จากส้มแขก

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

– เกษตรกรสามารถจัดการดูแลส้มแขกให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

– เกษตรกรสามารถแปรรูปส้มแขกเพื่อเพิ่มมูลค่าได้

– สามารถขยายพื้นที่ปลูกส้มแขก เพื่อรองรับการแปรรูปส้มแขก ให้ทันกับความต้องการของตลาด

– เกิดกลุ่มแปรรูปส้มแขก จำนวน 17 กลุ่ม

– กลุ่มเกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องตลาดส้มแขก การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จาก

ผลส้มแขก และมีวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มแขกในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวนกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ 1) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว ม.3  ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2) วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว ม.5 ตำบลทรายขาว อำโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และ 3) วิสาหกิจชุมชน บ้านควนลังงา ม.4 ตำทรายขาว  อำโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

แผนและแนวทางการส่งเสริมการดำเนินโครงการในปีต่อไป

– ส่งเสริมการปลูกส้มแขกและการจัดการดูแลส้มแขกให้ได้ผลผลิตคุณภาพ

– พัฒนากลุ่มแปรรูปส้มแขกที่มีการรวมกลุ่มใหม่จากการเข้าร่วมโครงการ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลาย และน่าสนใจ

– ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มแปรรูปส้มแขกในพื้นที่ให้มีการเชื่อมโยงกันทั้งด้านการจัดการผลผลิตและการตลาด

– ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ส้มแขกในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากส้มแขกได้ง่ายขึ้น เช่น การขายทางออนไลน์

1.4 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรต้นแบบให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับจัดทำฐานการเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตประจำตำบล โดยเป็นเรื่องยางพารา 8 ศูนย์ และข้าว 4 ศูนย์ เช่น ชุดนิทรรศการ วัสดุการเกษตร สำหรับแปลงเรียนรู้ อุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดความรู้และดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ อกม. ในพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคงระดับ 1 จำนวน 10 ตำบล ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตระดับตำบล โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นวิทยากร ดำเนินการแล้ว 250 ราย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

– เกษตรกรต้นแบบสามารถพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สามารถเป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

– มีหลักสูตร/องค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

– ศูนย์เรียนรู้ฯ  ทั้ง 12 ศูนย์ มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจ

– อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 250 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตที่ดี เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการนำแนวคิดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขพื้นที่เพื่อความมั่นคงระดับที่ 1  จำนวน 10 ตำบล 36 หมู่บ้าน เกษตรจำนวน 2,880 ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นถ่ายทอดความรู้

วิเคราะห์ องค์ความรู้ แนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เหมาะสมกับพื้นที่       มาจัดทำเป็นหลักสูตรโดยผนวกกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือน

– ปรับทัศนคติ และถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– ทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เหมาะสมกับพื้นที่

– สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้กับครัวเรือนต้นแบบ ตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อจัดทำกิจกรรมเกษตรสมบูรณ์ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

องค์ความรู้สำหรับสนับสนุนการประกอบอาชีพ เช่น

– การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

– การทำกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านพืช ประมง สัตว์

– เกษตรทฤษฎีใหม่

– การทำเกษตร 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

องค์ความรู้สำหรับสนับสนุนการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เช่น

– การเพาะถั่วงอกแบบพอเพียง

– การทำน้ำยาซักผ้าอเนกประสงค์

– การทำบัญชีครัวเรือน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

เกษตรกรสามารถนำแนวคิดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต โดยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  คือ เกษตรกรสามารถทำการเกษตร  แบบพอเพียง ปลูกผักกินเอง ลดการใช้ปุ๋ย สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารสมุนไพรจากธรรมชาติ เมื่อเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามรถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้ และเกษตรกรสามารถจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

           ผลสำเร็จของกิจกรรม
เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการฝึกปฏิบัติ และทัศนศึกษาดูงาน   จะมีการซักถามวิทยากรเป็นระยะๆ เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตนำกลับไปปฏิบัติในครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้

  1. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   จังหวัดปัตตานี ตามตัวชี้วัด (KPI) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ครบตามเป้าหมาย จำนวน 2,880 ราย

ตามระบบรายงาน  E – PROJECT และมีการเบิกจ่ายในส่วนของงบประมาณโครงการแล้ว 79 เปอร์เซ็นต์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]