Tag Archives: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

27มี.ค./59

ประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ กลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีแผนการดำเนินงาน จำนวน 3 แผนงาน คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยง การพัฒนาความรู้และอาชีพของราษฎรในชุมชน และการสร้างจิตสำนักให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าไม้ ซึ่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้ประสานงานโครงการ มีประเด็นสำคัญดังนี้

  1. แนวทางการให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีแนวทางในการส่งเสริมในเรื่องการลดรายจ่ายจากการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพิ่มรายได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการตั้งงบประมาณในส่วนของการอบรมเกษตรกรและส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
  2. จัดทำร่างคำสั่งมูลนิธิชัยพัฒนาในการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการฯ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานในระดับพื้นที่

08ก.พ./59

โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ร่วมหารือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหาแนวทางและพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

08ก.พ./59

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นางนงนุช  แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม – บุญพริ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2559

08ก.พ./59

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559 นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารนิทรรศการ 1 – 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทรงงานให้เกิดแนวคิดและเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับบริบท

30ม.ค./59

การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 28 มกราคม 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำร่างแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ประจำปี 2560 – 2564 พร้อมทั้งได้กำหนดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564

06ม.ค./59

ประชุมวิชาการ “สร้างป่าสร้างรายได้”

ผู้อำนวยการกองโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมอภิปราย “แนวทางการสร้างป่าสร้างรายได้” ในการประชุมวิชาการ”สร้างป่าสร้างรายได้” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่1 อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี โดยมีผู้ร่วมอภิปรายดังนี้

1.กรมวังผู้ใหญ่ (ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขัธมิตร)                   5. ผู้แทนกรมอุทยานฯ

2 ผู้แทนกรมป่าไม้                                                        6. ผู้แทนกรมวิชาการ

3.ผู้แทน กศน.                                                              7. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน

4. ผู้แทนกรมการปกครอง                                           8. ผู้แทน มสธ.

 

09พ.ย./58

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2558

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยนายสัญญา เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประเมินผล และคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านประธานได้สอบถามเกี่ยวกับภารกิจด้านงานส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก โดย ผอ.กพวศ. สรุปถึงบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ที่ประชุมทราบ

05พ.ย./58

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นส.นันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ และ นส.มนทิรา ไววานนท์ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่2/2558 โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมสำนัก กปร. กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พ.ย2558

04พ.ย./58

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่ออ่านแบบออนไลน์


หรือคลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด PDF file.

08ต.ค./58

การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59

[vc_row][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุม VDO conference ชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 โดย รมว.กษ. ร่วมกับอธิบดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 8 ตค 58 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]