Tag Archives: โครงการ

05ม.ค./59

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดย นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วย นางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวกิติมา    กสิกรเจริญลาภ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ

ร่วมประชุมหารือผู้นำหมู่บ้าน และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตชาบ้านปางมะโอ และเยี่ยมชมที่ทำการกลุ่มแม่บ้านที่จะปรับปรุงมาเป็นโรงคั่วชาในหมู่บ้าน

คณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ

เยี่ยมชมแปลงส่งเสริมการปลูกชาอัสสัมคุณภาพ ของนายอินทร ใจระวัง

 

06พ.ย./58

ประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

นางนงนุช แตงทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง โดยมีว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 5 พย.58

23ก.ย./58

การติดตามโครงการความก้าวหน้างาน zoning

กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ติดตามโครงการความก้าวหน้างาน zoning พร้อมลงพื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืช วันที่ 21-23 ก.ย. 2558 ณ สสข.ที่4 จังหวัดขอนแแก่นและอุดรธานี

14ส.ค./58

โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2558

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”500,499,498,497,496,495,494,492,490,316,314″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes” img_size=”600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ดำเนินการจัดการประกวดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2558 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง  ต.นาจรวย  อ.นาจรวย  จ.อุบลราชธานี  วันที่ 13 ส.ค. 58[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]