Tag Archives: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

08ก.พ./59

โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ร่วมหารือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหาแนวทางและพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

08ก.พ./59

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นางนงนุช  แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม – บุญพริ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2559

08ก.พ./59

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559 นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารนิทรรศการ 1 – 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทรงงานให้เกิดแนวคิดและเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับบริบท

05ม.ค./59

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดย นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วย นางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวกิติมา    กสิกรเจริญลาภ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ

ร่วมประชุมหารือผู้นำหมู่บ้าน และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตชาบ้านปางมะโอ และเยี่ยมชมที่ทำการกลุ่มแม่บ้านที่จะปรับปรุงมาเป็นโรงคั่วชาในหมู่บ้าน

คณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ

เยี่ยมชมแปลงส่งเสริมการปลูกชาอัสสัมคุณภาพ ของนายอินทร ใจระวัง

 

06พ.ย./58

ประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

นางนงนุช แตงทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง โดยมีว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 5 พย.58

04พ.ย./58

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่ออ่านแบบออนไลน์


หรือคลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด PDF file.

04พ.ย./58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรเนตรในโครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จฯ ซึ่งมีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดแสดงกิจกรรมผลงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานของกลุ่ม รวมจำนวน 6 กลุ่ม

04พ.ย./58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่28ต.ค.58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 และข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จฯ

11ก.ย./58

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2558
ณ จังหวัดชลบุรี

[/vc_column_text][vc_column_text]นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษ พร้อมด้วย นางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวนุช พุกไชยนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการเพื่อติดตามงาน และจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2558 ณ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด ดังนี้

1. นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรร่วมใจสนองงาน เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ได้กล่าวถวายพระพร และถวายหนังสือ ผลการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 1 เล่ม นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ถวายพันธุ์ไม้ผลยืนต้นทรงคุณค่าหายาก จำนวน 9 ต้น และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ ถวายพันธุ์ไม้ผลยืนต้น จำนวน 2 ต้น (ทุเรียน และมังคุด) พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน
2. นิทรรศการประกอบด้วย
1) นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเสนอ กรอบแนวคิด “สมเด็จพระเทพ ทรงคิด ทรงทำ” และจุดลงนามถวายพระพร
2) นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตร น้อมนำขยายผล” โดยนำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 หน่วยงาน
3) กิจกรรมการมอบพันธุ์ไม้ผลยืนต้นให้แก่เกษตรกร จำนวน 1,500 ต้น ประกอบด้วย ขนุน และมะนาว ภายใต้แนวคิด “เกษตรกร ประชาชน ปลูกไม้ผลในครัวเรือน
4) กิจกรรมการปลูกไม้ผลยืนต้นร่วมกันในแปลงปลูกไม้ผลของศูนย์ฯ
5) กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นเพียงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 แต่โครงการยังคงดำเนินการต่อไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ.2558 และเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ โดยปลูกไม้ผลยืนต้น และบันทึกผลการปลูกทางเว็บไซต์  http://www.growforprincess.in.th และแอพพลิเคชั่น We Grow หรือ update ผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกเมื่อบันทึกผลการปลูกในระบบแล้ว ซึ่งผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 ดำเนินการปลูกได้ จำนวน 8,839,591 ต้น จากเป้าหมาย 6 ล้านต้น[/vc_column_text][vc_column_text]การจัดงาน “กระทรวงเกษตรร่วมใจสนองงาน เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชบุรี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดงาน “กระทรวงเกษตร ร่วมใจสนองงาน เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้การนำเสนอแนวคิดนิทรรศการภายในงาน “สมเด็จพระเทพฯ ทรงคิด ทรงทำ กระทรวงเกษตร น้อมนำขยายผล เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผลในครัวเรือน”[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”669,668,667,666,665,664,663,662,661,660,659,658,657″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”500×300″][vc_column_text]

นำเสนอนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สมเด็จพระเทพฯ ทรงคิด ทรงทำ” ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชปรารภเกี่ยวกับไม้ผลยืนต้น พระราชกรณียกิจที่ทรงปลูกไม้ผลยืนต้น และทรงพระราชทานพันธุ์ไม้ผลยืนต้นให้กับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร

[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”672,673,670″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”500×300″][vc_column_text]

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”685,684,683,682,681,680,679,678,677,676,675,674″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”500×300″][vc_column_text]

นิทรรศการ “กระทรวงเกษตร น้อมนำขยายผล” หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปดำเนินการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการและเชิญชวนให้ข้าราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้นในครัวเรือน และบันทึกผลการปลูกในระบบ Website และ Application ของโครงการฯ ซึ่งมีเป้าหมายการปลูก 6 ล้านต้น

[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”686,687,688,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,703,702,704,705,706,707,708″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”500×300″][vc_column_text]

การนำเสนอแนวคิด “เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผลในครัวเรือน” ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบพันธุ์ไม้ผลยืนต้น ได้แก่ ขนุน และมะนาว ให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน จำนวน 1,500 ต้น กิจกรรมร่วมกันปลูก ไม้ผลยืนต้นในแปลงปลูกไม้ผลของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี และกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า

[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”720,719,718,717,716,715,714,713,712,711,710,709″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”500×300″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]