Tag Archives: บริหารจัดการ

23ก.ย./58

การติดตามโครงการความก้าวหน้างาน zoning

กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ติดตามโครงการความก้าวหน้างาน zoning พร้อมลงพื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืช วันที่ 21-23 ก.ย. 2558 ณ สสข.ที่4 จังหวัดขอนแแก่นและอุดรธานี

11ก.ย./58

ติดตามงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดน่าน

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษโดยนายธรรมนูญ ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกฤษฎา บัวนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา, น่าน ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2558

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”802,800,799,798,797,796,795,794″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”” img_size=”550×410″][/vc_column][/vc_row]
11ก.ย./58

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษโดยนายสัญญา เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกฤษฎา บัวนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) วันที่ 2 – 4 กันยายน 2558

[/vc_column_text][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”3″ images=”784,783,782,781,780,779,778,777,775,773,770,769,768,767″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”550×410″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″] [/vc_column][/vc_row]
11ก.ย./58

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

ด้วยนายสัญญา เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกฤษฎา บัวนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 ณ จังหวัดลำพูน ขอสรุปรายงานผลการติดตามงาน ดังนี้

[/vc_column_text] [vc_column_text]
  1. ทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2558 ของศูนย์ฯ ซึ่งได้ดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ย่อย ทุ่งหัวช้าง บ้านจรินยา อำเภอหัวช้าง จังหวัดลำพูน เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 ราย และสนับสนุนต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน 15 ไร่ พร้อมกับต้นกล้า หญ้าแฝก จำนวน 150,000 กล้า ในส่วนของกิจกรรมการจัดงานวันรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ฯ ย่อย ทุ่งหัวช้าง บ้านจรินยา อำเภอหัวช้าง จังหวัดลำพูน เรียบร้อยแล้ว
  2. ชุมชนและหน่วยงานรอบพื้นที่ศูนย์ฯ ทั้งในอำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ต้องการการสนับสนุนกล้าพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อใช้ในการปลูกป้องกันการชะล้าง พังทลายของหน้าดิน รวมทั้งในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ของชุมชน ในเบื้องต้นได้หารือกับผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้ดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาที่ดิน ในการขยายผลและสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝกให้กับชุมชนที่ต้องการได้อย่างเพียงพอ
  3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาศูนย์ฯ ประสบปัญหาด้านภัยแล้งซึ่งกระทบต่อแผนการปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ จึงได้ปรับแผนการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมจัดทำหมู่บ้านนำร่องการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผลไม้ยืนต้นเชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมการจัดงานวันรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกฯ ล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากผลกระทบของภัยแล้งหลังดำเนินการกิจกรรม
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″] [/vc_column][/vc_row]

 

10ก.ย./58

สัมมนาเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]กพวศ.จัดแสดงนิทรรศการ “เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังด้วยชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดาน ในการสัมมนาเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9~11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”652,651,650″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes”][/vc_column][/vc_row]
09ก.ย./58

จ้างเหมาจัดนิทรรศการ

จ้างเหมาจัดนิทรรศการ “การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร” ในงาน SIMA ASIAN Thailand 2015 รายละเอียดที่นี่

05ส.ค./58

การประชุม คณะทำงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning) ครั้งที่ 1/2558

[images cols=”five” lightbox=”true”] [image link=”247″ image=”247″] [image link=”246″ image=”246″] [image link=”245″ image=”245″] [image link=”244″ image=”244″] [image link=”243″ image=”243″] [/images]

นายไพรัช หวังดี  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning)  ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ ห้อง Operation Room  อาคาร 1  กรมส่งเสริมการเกษตร