Tag Archives: ชายแดนภาคใต้

11ก.ย./58

ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติให้ นายกิตติพันธ์  จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วย นายธรรมนูญ  ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุช  พุกไชยนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม  2558 ดังนี้

[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”752,751,750,749,748,747,746,745,744,743,742,741,740,739,738″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”550×410″][vc_column_text]
  1. นางสุดทิดา เจ๊ะเล็ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเกษตรกร นายจารึก ยอดนุ้ย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวรัฐพร พรหมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้

1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าพืชประจำถิ่น ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรตามประเด็นการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผ่านการอบรม จำนวน 236 ราย

ประเด็นถ่ายทอดความรู้

–  การจัดทำมาตรฐานการผลิตส้มโอครบวงจรคุณภาพ

–  การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตส้มโอครบวงจรคุณภาพ

–  การบริหารจัดการสวนส้มโอตามมารฐานการผลิตส้มโอครบวงจรคุณภาพ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

– เกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการควบคุมคุณภาพผลผลิตส้มโอ

– สามารถผลิตและสร้างเครือข่ายส้มโอครบวงจรคุณภาพได้เพิ่มขึ้น

– เกษตรกรสารมารถจำหน่ายส้มโอในราคาที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

– ผลผลิตส้มโอที่ได้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาหนอนเจาะผลส้มโอซึ่งเป็นปัญหา     ที่สำคัญ มีสติกเกอร์ที่รับรองคุณภาพให้กับส้มโอที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบ รวมถึงมีบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับส้มโอ

1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของพื้นที่

ประเด็นถ่ายทอดความรู้

– ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดให้กับสมาชิกกลุ่ม และจัดทำเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาดส้มโอปูโกเมาะมาวี

– นำตัวแทนเกษตรกรไปจำหน่ายผลผลิตส้มโอปูโก ในงานเทศกาลผลไม้ภาคใต้อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

– จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรส้มโอปูโกครบวงจรคุณภาพอำเภอยะรังได้ 30 กลุ่ม

– คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ได้ 20 ราย

– จัดตั้งหน่วยควบคุมคุณภาพส้มโอเมาะมาวี ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบผลผลิตของสมาชิกก่อนปิดสติกเกอร์รับรองคุณภาพ ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ผลสำเร็จโครงการฯ

– จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตส้มโอปูโกครบวงจรคุณภาพ

– จัดทำมาตรฐานส้มโอปูโกครบวงจรคุณภาพ

– จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพส้มโอ

– มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพส้มโอ

– มีบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

1.3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชประจำถิ่น

ประเด็นถ่ายทอดความรู้

– การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

– การแปรรูปส้มแขก ได้แก่ น้ำส้มแขก แยมส้มแขก ส้มแขกแช่อิ่ม

– สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ส้มแขก และปุ๋ย

– ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการตลาดให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาผลผลิตส้มแขกและผลิตภัณฑ์จากส้มแขก

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

– เกษตรกรสามารถจัดการดูแลส้มแขกให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

– เกษตรกรสามารถแปรรูปส้มแขกเพื่อเพิ่มมูลค่าได้

– สามารถขยายพื้นที่ปลูกส้มแขก เพื่อรองรับการแปรรูปส้มแขก ให้ทันกับความต้องการของตลาด

– เกิดกลุ่มแปรรูปส้มแขก จำนวน 17 กลุ่ม

– กลุ่มเกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องตลาดส้มแขก การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จาก

ผลส้มแขก และมีวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มแขกในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวนกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ 1) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว ม.3  ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2) วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว ม.5 ตำบลทรายขาว อำโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และ 3) วิสาหกิจชุมชน บ้านควนลังงา ม.4 ตำทรายขาว  อำโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

แผนและแนวทางการส่งเสริมการดำเนินโครงการในปีต่อไป

– ส่งเสริมการปลูกส้มแขกและการจัดการดูแลส้มแขกให้ได้ผลผลิตคุณภาพ

– พัฒนากลุ่มแปรรูปส้มแขกที่มีการรวมกลุ่มใหม่จากการเข้าร่วมโครงการ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลาย และน่าสนใจ

– ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มแปรรูปส้มแขกในพื้นที่ให้มีการเชื่อมโยงกันทั้งด้านการจัดการผลผลิตและการตลาด

– ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ส้มแขกในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากส้มแขกได้ง่ายขึ้น เช่น การขายทางออนไลน์

1.4 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรต้นแบบให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับจัดทำฐานการเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตประจำตำบล โดยเป็นเรื่องยางพารา 8 ศูนย์ และข้าว 4 ศูนย์ เช่น ชุดนิทรรศการ วัสดุการเกษตร สำหรับแปลงเรียนรู้ อุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดความรู้และดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ อกม. ในพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคงระดับ 1 จำนวน 10 ตำบล ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตระดับตำบล โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นวิทยากร ดำเนินการแล้ว 250 ราย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

– เกษตรกรต้นแบบสามารถพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สามารถเป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

– มีหลักสูตร/องค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

– ศูนย์เรียนรู้ฯ  ทั้ง 12 ศูนย์ มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจ

– อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 250 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตที่ดี เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการนำแนวคิดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขพื้นที่เพื่อความมั่นคงระดับที่ 1  จำนวน 10 ตำบล 36 หมู่บ้าน เกษตรจำนวน 2,880 ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นถ่ายทอดความรู้

วิเคราะห์ องค์ความรู้ แนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เหมาะสมกับพื้นที่       มาจัดทำเป็นหลักสูตรโดยผนวกกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือน

– ปรับทัศนคติ และถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– ทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เหมาะสมกับพื้นที่

– สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้กับครัวเรือนต้นแบบ ตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อจัดทำกิจกรรมเกษตรสมบูรณ์ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

องค์ความรู้สำหรับสนับสนุนการประกอบอาชีพ เช่น

– การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

– การทำกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านพืช ประมง สัตว์

– เกษตรทฤษฎีใหม่

– การทำเกษตร 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

องค์ความรู้สำหรับสนับสนุนการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เช่น

– การเพาะถั่วงอกแบบพอเพียง

– การทำน้ำยาซักผ้าอเนกประสงค์

– การทำบัญชีครัวเรือน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

เกษตรกรสามารถนำแนวคิดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต โดยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  คือ เกษตรกรสามารถทำการเกษตร  แบบพอเพียง ปลูกผักกินเอง ลดการใช้ปุ๋ย สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารสมุนไพรจากธรรมชาติ เมื่อเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามรถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้ และเกษตรกรสามารถจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

           ผลสำเร็จของกิจกรรม
เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการฝึกปฏิบัติ และทัศนศึกษาดูงาน   จะมีการซักถามวิทยากรเป็นระยะๆ เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตนำกลับไปปฏิบัติในครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้

  1. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   จังหวัดปัตตานี ตามตัวชี้วัด (KPI) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ครบตามเป้าหมาย จำนวน 2,880 ราย

ตามระบบรายงาน  E – PROJECT และมีการเบิกจ่ายในส่วนของงบประมาณโครงการแล้ว 79 เปอร์เซ็นต์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]