Tag Archives: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

30ม.ค./59

การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 28 มกราคม 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำร่างแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ประจำปี 2560 – 2564 พร้อมทั้งได้กำหนดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564