Tag Archives: การจัดการพื้นที่

17ก.ย./58

งานแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร SIMA ASEAN THAILAND 2015

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเกษตรในงาน SIMA ASEAN THAILAND 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีไถระเบิดดินดาน การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระบบการให้น้ำพืชเพื่อการเกษตร และเทคโนโลยีการคัดผลไม้ด้วยระบบเซนเซอร์ โดยมีรักษาการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิมล จันทรโรทัย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วย

15ก.ย./58

เชิญชมนิทรรศการส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ขอเชิญชมนิทรรศการส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรในงาน  SIMA ASEAN Thailand 2015 ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน รวมทั้งทำให้เกษตรกรทราบถึงนวัตกรรมใหม่ๆในวงการเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย และนานาชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

นิทรรศการประกอบด้วย

1.เทคโนโลยีไถระเบิดดินดานในพื้นที่การปลูกพืชไร่

2.การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น

3.ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

4.เทคโนโลยีการคัดแยกผลไม้ด้วยระบบเซนเซอร์

14ก.ย./58

เทคนิคการบริหารโครงการพระราชดำริ


ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf file ได้ที่นี่