13มิ.ย./62

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีระบบชลประทานน้ำหยด” ณ แปลงเรียนรู้ปลูกผักสาธิต จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มิ.ย./62

ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดพะเยา

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มิ.ย./62

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีใช้น้ำน้อยด้วยระบบชลประทานน้ำหยด

กรมส่งเสริมการเกษตร โดย กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสิรมโครงการพะราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05มิ.ย./62

โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกชาในพื้นที่พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ติดตามงานโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกชาในพื้นที่พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) ดำเนินการที่บ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตชาจากชาอัสสัมร่วมกับการอนุรักษ์ผืนป่าในชุมชน เป็นกลุ่มที่กำลังเร่งพัฒนาสินค้าคุณภาพเพื่อขยายสู่ตลาดชาทั่วโลกต่อไป

04มิ.ย./62

วิทยากรผู้บรรยายและเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการที่ดี)(Best practice) รองรับแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

วันที่ 4 มิถุนายน2562 นาย วุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่เเละวิศวกรรมเกษตร Continue reading

30พ.ค./62

ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโคตรงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27พ.ค./62

ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23พ.ค./62

ปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินจินดา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22พ.ค./62

ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี และโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 17 – 23 พ.ค.62

(อย่า)(อย่า)(อย่า)คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2562 Continue reading

15พ.ค./62

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15พ.ค./62

ประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15พ.ค./62

ประชุมร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading