06ส.ค./58

Agriculture Mobile Application

“ฝนหลวง” Fonluang
พัฒนาขึ้นเพื่อนำข้อมูลด้านฝนหลวงมาแสดงบนอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูลในพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจฝนหลวง ในฐานะ “พระบิดาฝนหลวง” อีกทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารเผยแพร่หน่วยงาน จากผู้ปฏิบัติงานสู่ประชาชนโดยตรง ให้บริการดาวน์โหลด ฟรี ในระบบ Apple และ Android

Q Restaurant
เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประกอบอาหาร ได้แก่ พวกวัตถุดิบหรือสินค้าที่ผ่านมาตรฐานจากแปลง GAP รวมทั้งวัตถุดิบที่ปลอดภัย
ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่สนใจร้านอาหารที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพ โดยเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น แล้วจะปรากฏข้อมูลร้านอาหารที่อยู่ใกล้ หรือสามารถค้นหารายจังหวัด หรือเลือกเฉพาะเจาะจงร้านที่สนใจ และสามารถแสดงเส้นทางการเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังร้านอาหารที่ต้องการจะไปได้

ProtectPlants
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืขและศัตรูพืช พร้อมทั้งมีฟังค์ชั่นเด่นที่คอยติดตามการระบาดศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรป้องกันได้ทันท่วงที แอพพลิเคชั่นประกอบไปด้วยฟังค์ชั่นหลัก 6 หมวด ได้แก่
ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านอารักขาพืช วินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น วินิจฉัยตามชนิดพืช พยากรณ์เตือนการระบาด พยากรณ์สภาพอากาศ

DOAE Smart Check plus
เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบติดตามสถานะผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยจ่ายเงินให้แก่ชาวนาและชาวสวนยางพาพา ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา โดยให้ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรนำไปตรวจสอบสิทธิและรับรองสิทธิ์

ปุ๋ยรายแปลง
โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง (พัฒนาขึ้นปี 2557)
พัฒนาขึ้นทั้งในรูปแบบ Web Application เพื่อใช้งานผ่าน Web Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Application นี้ไปติดตั้งบนเครื่อง Smart Phone หรือ Tablet โดยใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android

WMSC
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลปริมาณน้ำท่า ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำ คลองชลประทานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารกรมชลประทานหรือผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
Feed
โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาว เป็นเครื่องมือเกษตรกรยุคใหม่ : Smart tools for smart farmer จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ แก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้ เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่ช่วยในการให้อาหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
Gap doa
เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

Rubber Thai
แอพพลิเคชั่นรายงานราคาประมูล ตลาดยางพารา ไม่ว่าจะเป็น ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 น้ำยางสด และเศษยาง พร้อมบทวิเคราะห์รายวันของสถานการณ์และแนวโน้มราคายางในแต่ละวัน อัพเดททุกวัน
พรบ กรมวิชาการเกษตร
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไปสามารถเรียกดูประกาศ ระเบียบ กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติ ุ6 ฉบับที่กำกับดูแลโดยกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ พรบ.กักพืช พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พรบ.ปุ๋ย พรบ.พันธุ์พืช พรบ.ควบคุมยาง และพรบ.วัตถุอันตราย สามารถใช้งานได้ดีและชัดเจนกับอุปกรณ์ Tablet
InsectShot
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันที อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟ เพื่อลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนอีกด้วย

InsertServer
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันที อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟ เพื่อลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนอีกด้วย
Rice Pest Monitoring
ระบบสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยของกรมการข้าว เพื่อแจ้งใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาด (Ricepest monitoring) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ และเป็นเครื่องมือและนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเกษตรกรในการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นักวิจัย นักวิชาการ กลุ่ม Smart farmer และกลุ่ม Smart officer
Coop Standard
แอพพลิเคชั่นนี้เป็นแบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ของกรมสงเสริมสหกรณ์ในแต่ละที่สหกรณ์สามารถประเมินสถานะของสหกรณ์ได้ด้วยตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์แบบประเมินนีเป็นการตอบแบบสอบถามด้านผลการดำเนินการและกระบวนการจัดการสหกรณ์ จำนวน 137 ข้อ โดยระบบจะประมวลผลคะแนนกับเกรดให้แก่สหกรณ์หลังจากสหกรณ์ตอบแบบสอบถามสหกรณ์จะทราบผลการประเมินมาตรฐานสหรกรณ์ของตนเองว่าได้คะแนนและเกรดเท่าใด เพื่อทราบจุดแข็งจุดอ่อนของสหกรณ์เองและสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้เข็มแข็ง
 
มหัศจรรย์หม่อนไหม
เป็น ebook การ์ตูนการเรียนรู้เรื่องหม่อนไหม ตั้งแต่เริ่มตันของการปลูก จนถึงสาวไหม
SmartAcc
โปรแกรมบัญชีรายบุคคล “SmartAcc” โปรแกรมส่งเสริมให้เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ใช้ในการบันทึกบัญชี ให้รู้รายรับ รายจ่าย และเล็งเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี สามารถสร้างวินัยทางการเงิน และสนับสนุนการออมอย่างเป็นระบบ โปรแกรมบัญชีรายบุคคล”SmartAcc” สามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone พร้อมทั้งการแสดงรายการในรูปแบบของกราฟที่ทันสมัย
05ส.ค./58

การประชุม คณะทำงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning) ครั้งที่ 1/2558

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”247″ image=”247″]
[image link=”246″ image=”246″]
[image link=”245″ image=”245″]
[image link=”244″ image=”244″]
[image link=”243″ image=”243″]
[/images]

นายไพรัช หวังดี  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning)  ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ ห้อง Operation Room  อาคาร 1  กรมส่งเสริมการเกษตร

29ก.ค./58

การส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบ MRCF

[dropcap style=”square” color=”#dd3333″]M[/dropcap] -Mapping ในอดีตฐานข้อมูลมีเป็นจำนวนมากทั้งจริงและไม่จริง ทำให้เกษตรกรตัดสินใจลำบาก ดังนั้นข้อมูลที่ดีสุดที่จะสื่อสารได้ต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริหารการจัดการได้ คือการนำข้อมูลไปสู่ระบบ Mapping จึงทำให้ทราบข้อมูลเชิงกายภาพในพื้นที่นำไปสู่การตรวจสอบข้อมูลการใช้พื้นที่ถูกต้องได้ อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ เช่น ในแผนที่ของอำเภอหนึ่ง เมื่อเกษตรกรมาแจ้งข้อมูลการปลูกพืช ข้อมูลก็จะถูกนำลงไปใส่ในแผนที่ เป็นภาพออกมาให้เห็นชัดเจนว่าปลูกอะไรอยู่ตรงไหน หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดพืช แผนที่ก็จะถูกเปลี่ยนไปตามที่เกษตรกรแจ้ง และนอกจากจะทราบว่าพืชใดปลูกอยู่จุดใดแล้ว ยังมีข้อมูลของจุดรับซื้อผลผลิต เส้นทางการขนส่ง ซึ่งทั้งหมดทำให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเข้าไปส่งเสริมหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญข้อมูลเชิงแผนที่ยังตอบโจทย์สิ่งที่เป็นมิติของการทำงานเชิงโซนนิ่ง คือ การผลิตพืชให้สอดคล้องกับความ เหมาะสมของศักยภาพของพื้นที่ โดยผู้จัดทำ คือ กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งในข้อมูลจะระบุว่าตำบลนี้มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกอะไรหรือไม่เหมาะในการปลูกอะไร ฉะนั้นที่อำเภอจะติดแผนที่โซนนิ่งเอาไว้เปิดให้ประชาชนไปตรวจสอบว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ศักยภาพระดับใด เพื่อจะกำหนดทิศทางในการพัฒนาตัวเองว่าจะต่อสู้ต่อไปเพราะอยู่ในพื้นที่ดีหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ดีจะหาทางออกอย่างไร

[dropcap style=”square” color=”#dd3333″]R[/dropcap] -Remote Sensing เป็นระบบที่นำเกษตรกรไปสู่การเข้าถึงข่าวสาร และบุคคลที่ให้ข่าวสาร โดยจะมีแอพพลิเคชั่นไลน์ เฟซ บุ๊ก ระบบเว็บไซต์ที่หลายคนทำแล้ว ในระบบส่วนกลางในเรื่องของแอพพลิเคชั่นจะมีอยู่ในโทรศัพท์ที่เกษตรกรสามารถหาคำตอบในเรื่องที่ต้องการได้ ส่วนเจ้าหน้าที่มีระบบการเรียนรู้ E-Learning เป็นการนำระบบสื่อสารเข้ามาปรับปรุงทั้งตัวบุคลากรและชาวบ้าน     จากนั้นนำไปใช้ในระบบออฟฟิศที่เรียกว่า Smart Office ซึ่งข้อมูลของเกษตรกร 7 ล้านข้อมูล ย้ายเข้าไปในบัตรประชาชนหมดแล้ว และมีการนำไปใช้ที่อำเภอซึ่งมีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรไว้ 115 อำเภอ สามารถเสียบบัตรและอ่านข้อมูลได้ โดยต้องเสียบบัตรของเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนใดเข้ามาอ่านบัตรของเราบ้าง และบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนนั้นไว้เพื่อป้องกันสิทธิ์ของชาวบ้าน

[dropcap style=”square” color=”#dd3333″]C[/dropcap] -Community Participation เป็นงานที่ต้องทำกับชุมชน ฉะนั้นจากข้อมูลที่อยู่ในตัว M โครงการต่าง ๆ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และมีนักส่งเสริมการเกษตรเข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ต้องมีเกษตรกรต้นแบบ มีสินค้าจริง มีแปลงเรียนรู้ให้แตกต่างจากศูนย์เรียนรู้ทั่วไป

[dropcap style=”square” color=”#dd3333″]F[/dropcap] -Specific Field Service คือการเน้นจุดเฉพาะการเข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย