11ก.ย./58

ติดตามงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดน่าน

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษโดยนายธรรมนูญ ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกฤษฎา บัวนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา, น่าน ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2558

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”802,800,799,798,797,796,795,794″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”” img_size=”550×410″][/vc_column][/vc_row]
11ก.ย./58

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษโดยนายสัญญา เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกฤษฎา บัวนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) วันที่ 2 – 4 กันยายน 2558

[/vc_column_text][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”3″ images=”784,783,782,781,780,779,778,777,775,773,770,769,768,767″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”550×410″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″] [/vc_column][/vc_row]
11ก.ย./58

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

ด้วยนายสัญญา เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกฤษฎา บัวนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 ณ จังหวัดลำพูน ขอสรุปรายงานผลการติดตามงาน ดังนี้

[/vc_column_text] [vc_column_text]
  1. ทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2558 ของศูนย์ฯ ซึ่งได้ดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ย่อย ทุ่งหัวช้าง บ้านจรินยา อำเภอหัวช้าง จังหวัดลำพูน เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 ราย และสนับสนุนต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน 15 ไร่ พร้อมกับต้นกล้า หญ้าแฝก จำนวน 150,000 กล้า ในส่วนของกิจกรรมการจัดงานวันรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ฯ ย่อย ทุ่งหัวช้าง บ้านจรินยา อำเภอหัวช้าง จังหวัดลำพูน เรียบร้อยแล้ว
  2. ชุมชนและหน่วยงานรอบพื้นที่ศูนย์ฯ ทั้งในอำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ต้องการการสนับสนุนกล้าพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อใช้ในการปลูกป้องกันการชะล้าง พังทลายของหน้าดิน รวมทั้งในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ของชุมชน ในเบื้องต้นได้หารือกับผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้ดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาที่ดิน ในการขยายผลและสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝกให้กับชุมชนที่ต้องการได้อย่างเพียงพอ
  3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาศูนย์ฯ ประสบปัญหาด้านภัยแล้งซึ่งกระทบต่อแผนการปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ จึงได้ปรับแผนการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมจัดทำหมู่บ้านนำร่องการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผลไม้ยืนต้นเชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมการจัดงานวันรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกฯ ล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากผลกระทบของภัยแล้งหลังดำเนินการกิจกรรม
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″] [/vc_column][/vc_row]

 

11ก.ย./58

ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติให้ นายกิตติพันธ์  จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วย นายธรรมนูญ  ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุช  พุกไชยนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม  2558 ดังนี้

[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”752,751,750,749,748,747,746,745,744,743,742,741,740,739,738″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”550×410″][vc_column_text]
  1. นางสุดทิดา เจ๊ะเล็ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเกษตรกร นายจารึก ยอดนุ้ย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวรัฐพร พรหมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้

1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าพืชประจำถิ่น ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรตามประเด็นการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผ่านการอบรม จำนวน 236 ราย

ประเด็นถ่ายทอดความรู้

–  การจัดทำมาตรฐานการผลิตส้มโอครบวงจรคุณภาพ

–  การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตส้มโอครบวงจรคุณภาพ

–  การบริหารจัดการสวนส้มโอตามมารฐานการผลิตส้มโอครบวงจรคุณภาพ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

– เกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการควบคุมคุณภาพผลผลิตส้มโอ

– สามารถผลิตและสร้างเครือข่ายส้มโอครบวงจรคุณภาพได้เพิ่มขึ้น

– เกษตรกรสารมารถจำหน่ายส้มโอในราคาที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

– ผลผลิตส้มโอที่ได้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาหนอนเจาะผลส้มโอซึ่งเป็นปัญหา     ที่สำคัญ มีสติกเกอร์ที่รับรองคุณภาพให้กับส้มโอที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบ รวมถึงมีบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับส้มโอ

1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของพื้นที่

ประเด็นถ่ายทอดความรู้

– ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดให้กับสมาชิกกลุ่ม และจัดทำเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาดส้มโอปูโกเมาะมาวี

– นำตัวแทนเกษตรกรไปจำหน่ายผลผลิตส้มโอปูโก ในงานเทศกาลผลไม้ภาคใต้อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

– จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรส้มโอปูโกครบวงจรคุณภาพอำเภอยะรังได้ 30 กลุ่ม

– คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ได้ 20 ราย

– จัดตั้งหน่วยควบคุมคุณภาพส้มโอเมาะมาวี ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบผลผลิตของสมาชิกก่อนปิดสติกเกอร์รับรองคุณภาพ ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ผลสำเร็จโครงการฯ

– จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตส้มโอปูโกครบวงจรคุณภาพ

– จัดทำมาตรฐานส้มโอปูโกครบวงจรคุณภาพ

– จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพส้มโอ

– มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพส้มโอ

– มีบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

1.3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชประจำถิ่น

ประเด็นถ่ายทอดความรู้

– การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

– การแปรรูปส้มแขก ได้แก่ น้ำส้มแขก แยมส้มแขก ส้มแขกแช่อิ่ม

– สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ส้มแขก และปุ๋ย

– ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการตลาดให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาผลผลิตส้มแขกและผลิตภัณฑ์จากส้มแขก

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

– เกษตรกรสามารถจัดการดูแลส้มแขกให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

– เกษตรกรสามารถแปรรูปส้มแขกเพื่อเพิ่มมูลค่าได้

– สามารถขยายพื้นที่ปลูกส้มแขก เพื่อรองรับการแปรรูปส้มแขก ให้ทันกับความต้องการของตลาด

– เกิดกลุ่มแปรรูปส้มแขก จำนวน 17 กลุ่ม

– กลุ่มเกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องตลาดส้มแขก การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จาก

ผลส้มแขก และมีวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มแขกในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวนกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ 1) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว ม.3  ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2) วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว ม.5 ตำบลทรายขาว อำโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และ 3) วิสาหกิจชุมชน บ้านควนลังงา ม.4 ตำทรายขาว  อำโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

แผนและแนวทางการส่งเสริมการดำเนินโครงการในปีต่อไป

– ส่งเสริมการปลูกส้มแขกและการจัดการดูแลส้มแขกให้ได้ผลผลิตคุณภาพ

– พัฒนากลุ่มแปรรูปส้มแขกที่มีการรวมกลุ่มใหม่จากการเข้าร่วมโครงการ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลาย และน่าสนใจ

– ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มแปรรูปส้มแขกในพื้นที่ให้มีการเชื่อมโยงกันทั้งด้านการจัดการผลผลิตและการตลาด

– ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ส้มแขกในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากส้มแขกได้ง่ายขึ้น เช่น การขายทางออนไลน์

1.4 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรต้นแบบให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับจัดทำฐานการเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตประจำตำบล โดยเป็นเรื่องยางพารา 8 ศูนย์ และข้าว 4 ศูนย์ เช่น ชุดนิทรรศการ วัสดุการเกษตร สำหรับแปลงเรียนรู้ อุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดความรู้และดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ อกม. ในพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคงระดับ 1 จำนวน 10 ตำบล ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตระดับตำบล โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นวิทยากร ดำเนินการแล้ว 250 ราย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

– เกษตรกรต้นแบบสามารถพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สามารถเป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

– มีหลักสูตร/องค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

– ศูนย์เรียนรู้ฯ  ทั้ง 12 ศูนย์ มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจ

– อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 250 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตที่ดี เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการนำแนวคิดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขพื้นที่เพื่อความมั่นคงระดับที่ 1  จำนวน 10 ตำบล 36 หมู่บ้าน เกษตรจำนวน 2,880 ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นถ่ายทอดความรู้

วิเคราะห์ องค์ความรู้ แนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เหมาะสมกับพื้นที่       มาจัดทำเป็นหลักสูตรโดยผนวกกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือน

– ปรับทัศนคติ และถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– ทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เหมาะสมกับพื้นที่

– สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้กับครัวเรือนต้นแบบ ตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อจัดทำกิจกรรมเกษตรสมบูรณ์ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

องค์ความรู้สำหรับสนับสนุนการประกอบอาชีพ เช่น

– การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

– การทำกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านพืช ประมง สัตว์

– เกษตรทฤษฎีใหม่

– การทำเกษตร 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

องค์ความรู้สำหรับสนับสนุนการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เช่น

– การเพาะถั่วงอกแบบพอเพียง

– การทำน้ำยาซักผ้าอเนกประสงค์

– การทำบัญชีครัวเรือน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

เกษตรกรสามารถนำแนวคิดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต โดยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  คือ เกษตรกรสามารถทำการเกษตร  แบบพอเพียง ปลูกผักกินเอง ลดการใช้ปุ๋ย สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารสมุนไพรจากธรรมชาติ เมื่อเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามรถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้ และเกษตรกรสามารถจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

           ผลสำเร็จของกิจกรรม
เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการฝึกปฏิบัติ และทัศนศึกษาดูงาน   จะมีการซักถามวิทยากรเป็นระยะๆ เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตนำกลับไปปฏิบัติในครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้

  1. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   จังหวัดปัตตานี ตามตัวชี้วัด (KPI) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ครบตามเป้าหมาย จำนวน 2,880 ราย

ตามระบบรายงาน  E – PROJECT และมีการเบิกจ่ายในส่วนของงบประมาณโครงการแล้ว 79 เปอร์เซ็นต์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]

11ก.ย./58

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2558
ณ จังหวัดชลบุรี

[/vc_column_text][vc_column_text]นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษ พร้อมด้วย นางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวนุช พุกไชยนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการเพื่อติดตามงาน และจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2558 ณ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด ดังนี้

1. นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรร่วมใจสนองงาน เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ได้กล่าวถวายพระพร และถวายหนังสือ ผลการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 1 เล่ม นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ถวายพันธุ์ไม้ผลยืนต้นทรงคุณค่าหายาก จำนวน 9 ต้น และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ ถวายพันธุ์ไม้ผลยืนต้น จำนวน 2 ต้น (ทุเรียน และมังคุด) พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน
2. นิทรรศการประกอบด้วย
1) นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเสนอ กรอบแนวคิด “สมเด็จพระเทพ ทรงคิด ทรงทำ” และจุดลงนามถวายพระพร
2) นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตร น้อมนำขยายผล” โดยนำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 หน่วยงาน
3) กิจกรรมการมอบพันธุ์ไม้ผลยืนต้นให้แก่เกษตรกร จำนวน 1,500 ต้น ประกอบด้วย ขนุน และมะนาว ภายใต้แนวคิด “เกษตรกร ประชาชน ปลูกไม้ผลในครัวเรือน
4) กิจกรรมการปลูกไม้ผลยืนต้นร่วมกันในแปลงปลูกไม้ผลของศูนย์ฯ
5) กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นเพียงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 แต่โครงการยังคงดำเนินการต่อไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ.2558 และเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ โดยปลูกไม้ผลยืนต้น และบันทึกผลการปลูกทางเว็บไซต์  http://www.growforprincess.in.th และแอพพลิเคชั่น We Grow หรือ update ผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกเมื่อบันทึกผลการปลูกในระบบแล้ว ซึ่งผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 ดำเนินการปลูกได้ จำนวน 8,839,591 ต้น จากเป้าหมาย 6 ล้านต้น[/vc_column_text][vc_column_text]การจัดงาน “กระทรวงเกษตรร่วมใจสนองงาน เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชบุรี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดงาน “กระทรวงเกษตร ร่วมใจสนองงาน เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้การนำเสนอแนวคิดนิทรรศการภายในงาน “สมเด็จพระเทพฯ ทรงคิด ทรงทำ กระทรวงเกษตร น้อมนำขยายผล เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผลในครัวเรือน”[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”669,668,667,666,665,664,663,662,661,660,659,658,657″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”500×300″][vc_column_text]

นำเสนอนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สมเด็จพระเทพฯ ทรงคิด ทรงทำ” ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชปรารภเกี่ยวกับไม้ผลยืนต้น พระราชกรณียกิจที่ทรงปลูกไม้ผลยืนต้น และทรงพระราชทานพันธุ์ไม้ผลยืนต้นให้กับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร

[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”672,673,670″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”500×300″][vc_column_text]

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”685,684,683,682,681,680,679,678,677,676,675,674″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”500×300″][vc_column_text]

นิทรรศการ “กระทรวงเกษตร น้อมนำขยายผล” หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปดำเนินการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการและเชิญชวนให้ข้าราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้นในครัวเรือน และบันทึกผลการปลูกในระบบ Website และ Application ของโครงการฯ ซึ่งมีเป้าหมายการปลูก 6 ล้านต้น

[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”686,687,688,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,703,702,704,705,706,707,708″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”500×300″][vc_column_text]

การนำเสนอแนวคิด “เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผลในครัวเรือน” ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบพันธุ์ไม้ผลยืนต้น ได้แก่ ขนุน และมะนาว ให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน จำนวน 1,500 ต้น กิจกรรมร่วมกันปลูก ไม้ผลยืนต้นในแปลงปลูกไม้ผลของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี และกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า

[/vc_column_text][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”720,719,718,717,716,715,714,713,712,711,710,709″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”500×300″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
10ก.ย./58

สัมมนาเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]กพวศ.จัดแสดงนิทรรศการ “เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังด้วยชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดาน ในการสัมมนาเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9~11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”652,651,650″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes”][/vc_column][/vc_row]
09ก.ย./58

จ้างเหมาจัดนิทรรศการ

จ้างเหมาจัดนิทรรศการ “การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร” ในงาน SIMA ASIAN Thailand 2015 รายละเอียดที่นี่

08ก.ย./58

อบรมระบบการให้น้ำพืช

[vc_row][vc_column][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย นำโดย ผอ.ชีรวรรธก์ มั่นกิจ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๕๘ หลักสูตรระบบการให้น้ำพืช มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๓ คน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”638,639,640″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes”][/vc_column][/vc_row]
31ส.ค./58

การรวมข้อมูลในเซลล์แบบอัตโนมัติ

โจทย์ : จากข้อมูล (ตามภาพด้านล่าง) ในแต่ละ column ให้รวมเข้าเป็นเซลเดียว โดยให้ (ชื่อสถานะ)และ(ชื่อ) อยู่ติดกัน จากนั้นให้เว้นวรรค 2เคาะ จากนั้นจึงตามด้วย(นามสกุล)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

วิธีทำ :

วิธีที่ 1 จากโจทย์จะพบว่า (สถานะ) อยู่ใน cell A3 (ชื่อ) อยู่ใน cell B3 และ (นามสกุล) อยู่ใน cell C3
วิธีการเชื่อม cell ทั้ง 3  โดยใช้ & เป็นตัวเชื่อม cell และ ” เป็นตัวขั้นเพื่อเว้นวรรคตามจำนวนเคาะที่ต้องการจากนั้นจึงปิดคำสั่งเว้นวรรคด้วย ” อีกครั้ง
ดังนั้นจากโจทย์เราจะใส่สูตรตามที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้ =A3&B3&”  “&C3

ผลลัพธ์ :

 

วิธีที่ 2 โดยใช้สูตร CONCATENATE ตามด้วยวงเล็บเปิดจากนั้นใส่ cell ที่ต้องการเชื่อมต่อด้วย , และ cell ที่ต้องการจบครบวงเล็บปิด และใช้ ” เป็นคำสั่งเว้นวรรคเช่นเดียวกับวิธีที่ 1
จากโจทย์เราจะใส่สูตรตามที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้ =CONCATENATE(A3,B3,”  “,C3)

17ส.ค./58

การเตรียมความพร้อมของศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าว

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”572,573,574,575,576,577,578″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes” img_size=”600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์  กบจ. กพวศ. นำคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าวบ้านหนองปลิง ต.ท่างาม พร้อมเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนอ.วัดโบสถ์ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (โดยเฉพาะกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) ณ บ้านพระแก้ว ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้านวิศวกรรมเกษตร.และศูนย์ฯ ด้านการอารักขาพืช  วันที่ 17 สิงหาคม 2558[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
17ส.ค./58

ระบบรายงานข้อมูลการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร

ขอให้หน่วยงานรายงานข้อมูลการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยเข้าได้จากลิ้งค์ http://plantreport.doae.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเดียวกับระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/2558 (dryseason.doae.go.th)
17ส.ค./58

คู่มือขั้นตอนการรับเสด็จ

คู่มือขั้นตอนการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดูได้จาก ที่นี่

17ส.ค./58

สื่อการเรียนรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS)

14ส.ค./58

แล้งนี้ที่..หนองแวง ซื้อน้ำทำนาแลกอนาคต

แล้งที่เพิ่งผ่านไป เกษตรกรราบลุ่มภาคกลางวิงวอนขอให้ภาครัฐช่วยเหลือไม่ขาดระยะ ทั้งที่อยู่ในแหล่งอุดมด้วยระบบชลประทาน พื้นที่ทำเกษตรมีระบบชลประทานมากถึง 45%

ในขณะที่อีสานมีระบบชลประทานน้อยที่สุด พื้นที่ทำเกษตรมีระบบชลประทานแค่ 10%…เกษตรกร กลับคิดหาหนทางช่วยตัวเอง ขอแค่มีโอกาสจะรีบคว้าทันที

พลันที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้งบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หรือตำบลละ 1 ล้านบาท…คนตำบลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ไม่รอช้า เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างระบบชลประทานด้วยตัวเอง ได้อย่างน่าชื่นชม

ด้วยเงิน 4 แสนกว่าบาท ชั่วเวลาไม่ถึงเดือน “หนองแวง” บึงธรรมชาติ สามารถผันน้ำมาให้เกษตรกร 4 หมู่บ้านได้ใช้อย่างมีความหวังในชีวิตใหม่

“ถึงเราจะมีหนองน้ำก็จริง แต่เอามาใช้ทำอะไรไม่ได้ เพราะไม่มีคลองส่งน้ำ คนมีที่ดินริมหนองน้ำ ไม่กี่รายเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ เราคิดมานานแล้ว อยากจะได้น้ำมาปลูกนั่นปลูกนี่ ยิ่งตอนต้นปีไปดูงานบริหารจัดการน้ำโครงการปิดทองหลังพระ ที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ชาวบ้านยิ่งอยากได้ แต่ทำไม่ได้ เพราะเราไม่มีเงินไม่เคยมีใครให้งบประมาณมาช่วยเรื่องนี้ เมื่อรัฐบาลมีโครงการตำบลละล้าน พวกเราเลยตกลง จะขอเจียดเงินมาทำโครงการนี้”

นายนิตย์ ร่วมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ บ.หนองแวง ต.ไชยวาน เล่าถึงที่มาของความหวังใหม่หลังสู้ภัยแล้งมาหลายชั่วอายุคน …งบประมาณได้มา ไม่มากพอที่จะขุดคลองชลประทานส่งน้ำได้

จึงเลือกใช้วิธีส่งน้ำผ่านทางท่อพีวีซี…สร้างแท็งก์น้ำขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. สูง 3 ม. ขึ้นริมหนองน้ำ แล้วใช้ปั๊มไฟฟ้าสูบน้ำมาใส่แท็งก์ปล่อยลงท่อ ให้ไหลไปยังแปลงนา…มีวาล์วเปิด-ปิด แต่ไม่ได้ให้ใช้น้ำฟรีๆ

แปลงไหนจะใช้น้ำ…แจ้งมา กลุ่มผู้ใช้น้ำจะนำมิเตอร์มาติดตั้งแบบชั่วคราว คิดค่าน้ำหน่วยละ 2 บาท เพื่อนำไปเป็นค่าไฟ และค่าบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำ

ถึงน้ำจะไม่ฟรี มีค่าใช้จ่าย แต่คนไชยวานพอใจ เพราะเปิดน้ำเข้าแปลงนาร้อยกว่าบาทอยู่ได้เป็นอาทิตย์ ดีกว่าเสียเงินซื้อน้ำมันสูบน้ำเอง ต้องจ่ายทีละ 300–400 บาท

“เราทำเสร็จกลางเดือนพฤษภาพอดี ข้าวที่ปลูกไว้เลยไม่ตาย ตอนนี้ชาวบ้านกว่า 200 ครอบครัว ที่นา 500 กว่าไร่ ได้น้ำทั่วถึง ผิดกับเมื่อก่อนมีแค่ 20 ครอบครัว ที่ดิน 50 ไร่ ได้ประโยชน์ แล้งปีหน้าเราไม่กลัวแล้ว คนในหมู่บ้านไม่คิดจะออกไปทำงานรับจ้างที่อื่น วันนี้ทุกคนคิดฝันแต่หมดหน้านา จะปลูกอะไรกันดี ไม่กลัวว่าน้ำจะไม่พอ เพราะหน้าแล้งเราปลูกกันไม่มาก แค่คนละ 1-2 ไร่เท่านั้น ปลูกแค่ข้าวโพดหวานแค่ไร่เดียว คนที่อยู่ริมหนองยังได้ตั้งสี่ห้าหมื่น”

หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ บ.หนองแวง เล่าถึงความรู้สึกของชาวบ้านที่เปลี่ยนไป หลังจากมีน้ำเป็นของตัวเอง…อนาคตชีวิตมีความหวัง ไม่ต้องเฝ้าภาวนารอฝนฟ้าอีกต่อไป.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

14ส.ค./58

การศึกษาข้อมูล และเตรียมความพร้อมของศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าว

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”513,512,511,510,509″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes” img_size=”600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการศึกษาข้อมูล และเตรียมความพร้อมของศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าว บ้านหนองปลิง ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานการใช้เครื่องจักรกลชุมชนในรูปแบบแปลงใหญ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2558[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
14ส.ค./58

โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2558

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”500,499,498,497,496,495,494,492,490,316,314″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes” img_size=”600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ดำเนินการจัดการประกวดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2558 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง  ต.นาจรวย  อ.นาจรวย  จ.อุบลราชธานี  วันที่ 13 ส.ค. 58[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]