29เม.ย./59

การฝึกอบรมเกษตรกรและดูงานแปลงเรียนรู้

นายประจญ กสิปิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) จัดฝึกอบรมเกษตรกรและดูงานแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ หลักสูตร การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ 26 เมษายน-15 พฤษภาคม 255

23เม.ย./59

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4

กลุ่มงานโครงการพระราชดำริร่วมกับสำนักพระราชวังและ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4  โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24 จังหวัด รวม 75 คน เข้าร่วมเปิดการประชุมและศึกษาดูงาน ณ สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน ชุมชน ระยะที่ 4  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

23เม.ย./59

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

23เม.ย./59

ประชุมพิจารณาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผอ.กพวศ. เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในการใช้เป็นแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน

12เม.ย./59

การส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 10 เม.ย.59 สนง.เกษตรอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ กศน.แม่แจ่ม ร่วมต้อนรับ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายประมวล เครือมณี สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตโครงการอาหารกลางวันแก่คณะครู กศน.อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 36 ศศช.ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในนามทีมประชารัฐอำเภอแม่แจ่มเป็นอย่างดียิ่ง

12เม.ย./59

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย

เมื่อวันที่ 7เม.ย59 นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรพร้อมคณะเจ้าหน้ากลุ่มงานโครงการพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกมะนาวในวงบ่อซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดทำฟาร์มตัวอย่างฯ คือ

 1. ช่วยเหลือเกษตรในพื้นที่อ. เขื่องในและใกล้เคียงให้มีฐานะดีขึ้น
 2. สร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับด้านการเกษตร

08เม.ย./59

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำกับดูแลการดำเนินงานตามสัญญาเช่าโรงงานและอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก กรุงเทพมหานคร

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำกับดูแลการดำเนินงานตามสัญญาเช่าโรงงานและอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ปีการเช่าที่ 7 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม และ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในการรับทราบรายงานผลและแผน การดำเนินงานของผู้เช่า และพิจารณาข้อเสนอขอขยายเวลาต่อสัญญาเช่าฯหลังหมดสัญญาการเช่าฯ

07เม.ย./59

ประชุมหารือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 7 เม.ย.59 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดประชุมหารือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการเกษตร กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีประเด็นสรุปได้ดังนี้

 1. ปรับปรุงยกร่างโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน  จัดรายละเอียดแนวทางปฏิบัติในกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และบทบาทของแต่ละหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่
 2. การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการระหว่างหน่วยงานระดับต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนกลาง หน่วยงาน และพื้นที่
 3. คัดเลือกสื่อที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงานเพื่อรวบรวมสำหรับจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
 4. กำหนดจัดการประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

05เม.ย./59

การขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายฝึกอบรมเป็นประธานการประชุมหา การขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พร้อมด้วยนางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

 1. ยกร่างการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งเป็นการบูรณาการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันร่วมกัน ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. การคัดเลือกสื่อสำหรับการเรียนการสอน
 3. การผลิตสื่อเพื่อชี้แจงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

05เม.ย./59

การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและประสานความร่วมมือ เครือข่ายเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ประเด็น “กำชับและติดตามผลการดำเนิน” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

05เม.ย./59

รายงานข่าวการเฝ้าระวังไฟป่าจังหวัดน่าน

วันนี้ (5 เม.ย.59) เวลา 11.00 น. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย พร้อมชุดปฏิบัติการเหยี่ยวไฟ ศูนย์เหนือที่ 2 ชุด 2 ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าบริเวณป่าสงวนฯ ป่าแม่สาครฝั่งช้าย บ.ห้วยหลอด ม.5 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน ตรวจพบไฟป่า 1 จุด ประเมินสถานการณ์แล้วเป็นไฟใหญ่ เกิดเป็นแนวยาวกินบริเวณกว้างจึงขอความช่วยเหลือศูนย์อำเภอประสานหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือดับไฟป่าในครั้งนี้ประกอบด้วย

 • กอ.ปภ.อ.เวียงสา จ.น่าน นำโดย ป.วิชาญ ปลัดป้องกัน อ.เวียงสา พร้อมคณะ
 • ผญไพบูรณ์ สีพา ม.5 บ.ห้วยหลอด ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
 • ผญ บุญตัน ใจเถิม ม.4 บ.ป่าหุ่ง ต.ยาบ อ.เวียงสา จ.น่าน
 • อบต ยาบ นำโดยนายโอฬาร
 • เชื้อเมืองพาน จพง.ปภ.ต.ยาบหัวนา
 • อบต แม่สาคร
  ร่วมกันดับไฟป่า พิกัด 47Q 0663078 UTM2051707 ในเขตป่าสงวนฯป่าแม่สาครฝั่งช้าย บ.ห้วยหลอด ม.5 ต.ยาบ
  หัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน ไฟใหญ่ไหม้เป็นวงกว้าง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันยากต่อการดับไฟเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งเวลา 18.00 น. จึงสามารถควบคุมไฟได้ ดับสำเร็จใช้เวลาในการดับ 7 ชั่วโมง พื้นที่ป่าโดนไฟไหม้ประมาณ 100 ไร่ สาเหตุ เกิดจากการเผาไร่ไม่ควบคุม เหตุเกิด บริเวณป่าห้วยไร่ ในเขตป่าสงวนฯป่าแม่สาครฝั่งช้าย บ.ห้วยหลอด ม.5 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
  Cr: ธีระพล มีทองขาว ผู้รายงาน

05เม.ย./59

งานสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผุ้ใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการประชุม ที่สำคัญ ดังนี้

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
 2. บทบาทและหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดสัมมนาวิชาการโครงการฯ
 3. ยกร่างคำสั่งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานสัมมนาวิชาการโครงการฯ
 4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯระยะที่ 1-3 เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

05เม.ย./59

การติดตามงานการไถกลบถั่วเขียว

วันที่ 4 เม.ย. 59 นางเทวี ดีอ่วม นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมงพร้อมด้วยนายสวอง สระเสริม ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชุมชนบ้านสะพานหิน นำนายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท. ติดตามการไถกลบถั่วเขียวในพื้นที่ ม.1 ต.สะพานหิน โดยมีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลในการไถกลบ 32 ราย พื้นที่ 400 ไร่

05เม.ย./59

ประชุมหารือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมประชุมหารือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ ในการบูรณางานโครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงที่ร่วมสนองงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ ณ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02เม.ย./59

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 59 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้คณะกรรมการนโยบาย ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2559  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

01เม.ย./59

สาระเกษตรน่ารู้ กับ กพวศ. เดือนเมษายน

ติดตามรายการ “สาระเกษตรน่ารู้ กับ กพวศ.” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.30 – 10.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงgพื่อการเกษตร AM 1386 KHz. โดยในเดือนเมษายนนี้พบกับสาระเกษตรน่ารู้ในเรื่อง

เรื่องวันที่ออกอากาศ
การลดการเผาในพื้นที่นาข้าว โดยใช้เทคโนโลยีไถกลบตอซังฟางข้าว3 เมษายน 59
คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ10 เมษายน 59
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง17 เมษายน 59
การใช้เทคโนโลยีการอบไอน้ำหรือ VHT (VHT : Vapor Heat Treatment) ในการเพิ่มคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก24 เมษายน 59

คลิกที่ภาพเพื่อรับฟังออนไลน์   am1386