27มี.ค./59

ประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ กลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีแผนการดำเนินงาน จำนวน 3 แผนงาน คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยง การพัฒนาความรู้และอาชีพของราษฎรในชุมชน และการสร้างจิตสำนักให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าไม้ ซึ่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้ประสานงานโครงการ มีประเด็นสำคัญดังนี้

  1. แนวทางการให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีแนวทางในการส่งเสริมในเรื่องการลดรายจ่ายจากการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพิ่มรายได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการตั้งงบประมาณในส่วนของการอบรมเกษตรกรและส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
  2. จัดทำร่างคำสั่งมูลนิธิชัยพัฒนาในการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการฯ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานในระดับพื้นที่

18มี.ค./59

งานวันสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเกษตรเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

วันที่15มีค.59 ศูนยส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท โดยนายประสิทธิ์  โพธิ์ยี่ได้ดำเนินการจัดงานวันสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเกษตรเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แปลงส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่) ม.2 บ้านหนองฝ้าย ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี มีเกษตรกรร่วมงาน 300คน กิจกรรมที่บริการและสาธิต
1.บริการสาธิต ชุดเครื่องมือไถระเบิดดานประกอบด้วย
– ไถระเบิดดินดาน
– พรวนดินชนิด 20จาน
– ไถหัวหมู
2. สาธิตการใช้ระบบน้ำหยดในแปลงมันสำปะหลัง
3.การเลือกใช้พันธุ์มันพันธุ์ดี
4.การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
5.การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพปรับปรุงดิน
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงาน

18มี.ค./59

การอบรมเกษตรกรเรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินการอบรมเกษตรกรเรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร วันที่ 18/3/59 ณ โรงเรียนเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ มีผู้อบรม จำนวน 63 ราย ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/2559 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงสะพานสูง กทม.

18มี.ค./59

ปฎิบัติการดับไฟป่าจังหวัดน่าน

21531หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อยรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 มี.ค.59 ดังนี้ ต่อเนื่องจากการดับไฟจุดแรก บ.ฝั่งหมิ่น ม.6 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน หน่วยฯเดินทางเข้าตรวจสอบไฟป่าที่เกิด Hotspot วันที่ 17 มี.ค.59 ที่ดับไม่สำเร็จ บ.วังตูบ ต.แม่สาต่อ ปรากฏว่าไฟยังไม่ดับและขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ เข้าทำการควบคุมดับสำเร็จที่พิกัด 0669009 UTM 2050875 และบริเวณพิกัด 0670129 UTM 2051495 สภาพป่าเต็งรัง ป่าไฟไหม้ประมาณ 300 ไร่ สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด หลังควบคุมการลุกลามได้แล้วใช้ SLip On Tank 3 ตัวแก้ปัญหาควันที่ยังมีจำนวนมาก
เหตุเกิด ณ ป่าสงวนฯป่าน้ำสาแม่สาครฝั่งช้ายเขตบ้านวังตูบ ม.4 ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน
ธีระพล มีทองขาว ผู้รายงานข่าว

 

18มี.ค./59

สัมมนาระดมความคิดเห็น “วิทยาศาสตร์ลดไฟป่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ”

วันที่ 18 มีค. 59 ผู้แทน กพวศ. และ สนง. กษจ. แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และเชียงราย ได้เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น “วิทยาศาสตร์ลดไฟป่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ มีผู้เข้าร่วม  รวม 80 ราย

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น เสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เน้นการนำวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการจัดการเพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

18มี.ค./59

ติดตามนิเทศงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์  2559  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ติดตามนิเทศงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชกระแสเรื่องการเพิ่มผลผลิตอาหารประเภทไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งให้เพียงพอสำหรับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันเพื่อบริโภคในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเคล อำเภอโพนสวรรค์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

18มี.ค./59

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา

เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2559 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว

18มี.ค./59

การประชุมโครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นประธานในการประชุมโครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่2/2559 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5ห้อง 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

โดยการประชุมมีสาระสำคัญดังนี้

  1. พิจารณาร่างโครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการฯ
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ

17มี.ค./59

ตากกับการประชาสัมพันธ์งดการเผาในช่วง 60 วันห้ามเผา

สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมในงานคลินิกเกษตร โดยมีการประชาสัมพันธ์งดการเผาในช่วงวิกฤติหมอกควัน ณ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 400 คน และดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์หยุดเผาที่ หมู่ 6 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

16มี.ค./59

จังหวัดเชียงรายเปิดงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น

วันที่ 15 มีนาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านท่าสายหมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย นายวุฒิไกร บุตรพลวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีเทศบาลท่าสาย และเกษตรกรผู้ร่วมงานให้การต้อนรับ มีเกษตรกรจากอำเภอแม่สรวย พาน แม่ลาว เวียงชัย แม่จัน และอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานวันรณรงค์ฯ รวม 250 คน ในการนี้นายคณรัตน์ ยินดีมิตร ผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมจัดทำสกู๊ปข่าว “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร” เพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ทางสถานีวิทยุุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ต่อไป