16ก.พ./59

กิจกรรมติดตามงาน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนายสัญญา  เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นายธรรมนูญ  ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุช  พุกไชยนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปได้ ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร
พื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ณ ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย

– อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกรแล้ว 100 ราย  ทั้งนี้ยังได้ถ่ายทอดในเรื่องการขยายพันธุ์อะโวคาโดพร้อมฝึกปฏิบัติให้แก่เกษตรกรด้วย ดำเนินการพร้อมรายงาน
ในระบบ E-project เสร็จสิ้นแล้ว

– กิจกรรมจัดทำแปลงนำร่องการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผล/ไม้ยืนต้นอยู่ระหว่างการจัดซื้อปัจจัยในการสนับสนุนและจะส่งมอบเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน พันธุ์ไม้
ที่สนับสนุน ได้แก่ อะโวคาโด มะคาเดเมีย

– กิจกรรมจัดงานวันรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ประสานกับกรมพัฒนาที่ดินและจัดส่งรายชื่อเกษตรกรพร้อมแผนความต้องการต้นกล้า จำนวน 200,000 ต้น ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2559

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยังยืนทางการเกษตร
พื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ณ ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย

2. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ณ ตำบล
กกสะทอน บ้านกกจาน บ้านนาน้อย บ้านหมั่นขาว จังหวัดเลย

– อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกรแล้ว 50 ราย  ดำเนินการพร้อมรายงานในระบบ E-project เสร็จสิ้นแล้ว

– การจัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตรการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อปัจจัยในการสนับสนุนและจะส่งมอบเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนเหมาะสมแก่การเพาะปลูก พันธุ์ไม้ที่สนับสนุน ได้แก่ อะโวคาโด มะคาเดเมีย

– การจัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตรการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการจัดซื้อปัจจัย
ในการสนับสนุนและจะส่งมอบเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนเหมาะสมแก่การเพาะปลูก

– การจัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตรการปลูกผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรคอยู่ระหว่างการจัดซื้อปัจจัยในการสนับสนุนและจะส่งมอบเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559
เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนเหมาะสมแก่การเพาะปลูก

– ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการจะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559
ณ ตำบลกกสะทอน บ้านกกจาน หมู่ 7 บ้านนาน้อย หมู่ 3 บ้านหมั่นขาว จังหวัดเลย

3. แผนและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)

– เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่ององุ่น ในการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอำเภอด่านซ้าย และอำเภอใกล้เคียง ของจังหวัดเลย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้คำแนะนำแก่ศูนย์ฯในเรื่องการปลูก การดูแล

– เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบการผลิตพืชผักตลาดสีเขียว ของอำเภอด่านซ้าย

– เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบการผลิตคริสต์มาสพันธุ์ดี

– เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชผักแบบเศรษฐกิจพอเพียง

แปลงองุ่น แหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่ององุ่นขนาด 3 เมตร x 16 เมตร จำนวน 3 แปลงๆ ละ 4 ต้น

แหล่งเรียนรู้และต้นแบบการผลิตคริสต์มาสพันธุ์ดี

แปลงเรียนรู้และสนับสนุนการผลิตพืชผักแบบเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้และต้นแบบการผลิตพืชผักตลาดสีเขียว ของอำเภอด่านซ้าย

แผนและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพการเกษตร
จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)

15ก.พ./59

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดน่าน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. การดำเนินงานโครงการฯ มีการขยายพื้นที่การตัดแต่งกิ่งชาอัสสัม จากเดิม 2 หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้านของตำบล เพื่อเพิ่มผลผลิตยอดชาสดส่งโรงงานแปรรูปให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด ปัจจุบันผลผลิตยอดชาสดอยู่ที่ 200 กิโลกรัม/วัน การตัดแต่งกิ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม และ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ผลผลิตที่ได้ต้องจ้างบริษัทสุวิรุฬชาไทย บรรจุซองเยื่อให้ในราคา 1.30 บาท/ซองเยื่อ เพื่อทันต่อยอดการสั่งซื้อ ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง ทางกลุ่มผู้ผลิตชาอัสสัมมีแนวคิดประสานของบพัฒนาชุมชนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา
  2. ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมของกลุ่มส่งจำหน่าย ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดน่าน ร้านภูฟ้า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยร้านภูฟ้ารับซื้อผลิตภัณฑ์รายไตรมาสๆ ละ 600 กล่อง/ไตรมาส (ชาเขียว 400 กล่อง และชาดำ 200 กล่อง) นอกจากนี้ จะมีการขยายตลาดโดยฝากจำหน่าย ณ ร้านฟ้าใสแกลอรี่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) อีกทางหนึ่งด้วย

15ก.พ./59

โครงการขยายผลโครงการหลวง

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วย นางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการขยายผลโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 27 – 30 มกราคม 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อการเรียนรู้ ติดตามงานในพื้นที่บ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรร่วมโครงการฯ ปลูกเบญจมาศตัดดอก โดยศูนย์ฯ เกษตรที่สูง สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ดอก และติดตามให้ความรู้คำแนะนำตลอดการดำเนินงาน เกษตรกรสามารถผลิตกล้าพันธุ์ไว้ใช้ในปีต่อไป รวมทั้งตัดดอกจำหน่ายในตลาดอำเภอสังขละบุรี และอำเภอทองผาภูมิ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น แนวโน้มการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกษตรกรให้ความสนใจและมีความต้องการเรื่อง การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวเพิ่มมากขึ้น ทางกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษจะได้นำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณโครงการให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับเกษตรกรต่อไป

  1. กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์ฯ เกษตรที่สูง จัดทำแปลงสาธิตเรียนรู้การปลูกองุ่นไร้เมล็ดอินทรีย์ในโรงเรือน ได้แก่ พันธุ์มารูนซีสเลส บิวตี้ซีสเลส และพันธุ์ลูสเพอเลต ปัจจุบันมีเกษตรกร ประชาชน และนักเรียน ให้ความสนใจและมาดูงานเพื่อเรียนรู้

08ก.พ./59

โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ร่วมหารือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหาแนวทางและพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

08ก.พ./59

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นางนงนุช  แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม – บุญพริ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2559

08ก.พ./59

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559 นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารนิทรรศการ 1 – 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทรงงานให้เกิดแนวคิดและเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับบริบท

04ก.พ./59

สัมมนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร

กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรจัดสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นในการแก้ไขสถานการณ์ในช่วงวิกฤต ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. 59 ณ โรงแรมอมรรักษ์ จ.แพร่ โดยมี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา, นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล กษจ.แพร่ ในฐานะเจ้าของพื้นที่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และ ผอ.กพวศ. กล่าวรายงานการจัดสัมมนาแก่ประธานและผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการจาก สนง.กษจ. และ กษอ. ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย (น่าน, เชียงราย, ตาก, ลำปาง, พะเยา, แพร่, เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์), สสข. 6 จ.เชียงใหม่, ศูนย์ฯ ที่สูง (ตาก, เชียงใหม่, พะเยา, เชียงราย, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน), ศูนย์ฯ วิศวฯ ชัยนาท และ จนท. รับผิดชอบโครงการที่ร่วมบูรณาการจากส่วนกลาง (กพวศ., กพก., กอป., สลก., สสจ., ศสท.) รวม 76 คน

กิจกรรมการสัมมนาในวันที่ 3 ก.พ. 59 ประกอบด้วย
-ท่าน รธส.วก. ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรแก่ผู้ร่วมสัมนา พร้อมรับฟังประเด็นการดำเนินงานในพื้นที่จากผู้ร่วมสัมมนา รวมทั้งได้ให้สัมภาษณ์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรแก่สื่อมวลชน

-รายงานความก้าวหน้า
การบูรณาการกับโครงการต่างๆ ของกรมฯ ได้แก่ (1) อกม. – โดย กพก. (2) ศดปช. – โดย กอป. (3) การส่งเสริมการปลูกข้าวโพด/แปลงใหญ่โดย สสจ. (4) พื้นที่สูง – โดย กพวศ. (4) ระบบรายงานออนไลน์ – โดย ศสท. (5) การประชาสัมพันธ์ – โดย สลก.

-การบรรยายเรื่อง ระบบติดตามและรายงานสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่า – โดย Gistda

-นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินโครการ – โดย สนง. กษจ.

-การแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เพื่อประเมินตนเอง วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ปัญหา-อุปสรรค และแผนการดำเนินงานของ ปี งปม. 59 (ส่วนที่เหลือ) – นำเสนอวันที่ 4 ก.พ. 59

Gallery with ID 51 doesn't exist.

30ม.ค./59

การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 28 มกราคม 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำร่างแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ประจำปี 2560 – 2564 พร้อมทั้งได้กำหนดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564

30ม.ค./59

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

26 มกราคม 2559 นางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มโครงการพระราชดำริ ได้นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ร่วมสนองงานพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง หลักการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการบันทึกข้อมูลพรรณไม้ที่สำรวจ ในโปรแกรม Access ณ อาคารธนาคารข้อมูลพันธุกรรมพืช สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่วยงานในระบบเดียวกันและสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันได้ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไป

30ม.ค./59

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว หมู่ที่ 4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี