09พ.ย./58

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2558

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยนายสัญญา เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประเมินผล และคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านประธานได้สอบถามเกี่ยวกับภารกิจด้านงานส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก โดย ผอ.กพวศ. สรุปถึงบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ที่ประชุมทราบ

06พ.ย./58

การประชุมมอบนโยบายแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนายธรรมนูญ ธิดา ได้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรม    ปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

06พ.ย./58

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)

กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนายธรรมนูญ ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามแผนในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสนับสนุนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 อาคาร Impact Forum ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย พลเอกทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม 61 หน่วยงาน เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดโครงการสำคัญ (Flagship Project) 6 โครงการ และแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2556 – 2560

06พ.ย./58

ประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

นางนงนุช แตงทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง โดยมีว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 5 พย.58

05พ.ย./58

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นส.นันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ และ นส.มนทิรา ไววานนท์ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่2/2558 โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมสำนัก กปร. กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พ.ย2558

05พ.ย./58

โครงการจัดทำแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2  เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา โครงการจัดทำแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและลุ่มน้ำภาคตะวันตก ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 58

04พ.ย./58

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่ออ่านแบบออนไลน์


หรือคลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด PDF file.

04พ.ย./58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรเนตรในโครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จฯ ซึ่งมีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดแสดงกิจกรรมผลงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานของกลุ่ม รวมจำนวน 6 กลุ่ม

04พ.ย./58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่28ต.ค.58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 และข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จฯ

03พ.ย./58

ถอดองค์ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช

กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย จัดการถอดองค์ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช ครั้งที่ 2 จากผู้เกษียณอายุราชการ ผอ.ชีรวรรธก์ มั่นกิจ ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 58 เน้นหนักเนื้อหาด้านประสบการณ์การออกแบบระบบการให้น้ำพืช พร้อมทัศนศึกษาดูงานกระบวนการผลิตท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ระบบการให้น้ำพืช