12พ.ย./58

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2558 ณ อุทยานหลวง ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การดำเนินงานโครงการฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ โดยนำเสนอผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตลอดจนร่วมจัดทำาแผนเชิงบูรณาการ กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวโดย

นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่สูง นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกรอบแผนงาน/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

นางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเสนอผลการปฏิบัติงาน โครงการขยายผลโครงการหลวง ปี พ.ศ. 2558 และกรอบแผนงาน/งบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

 

09พ.ย./58

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2558

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยนายสัญญา เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประเมินผล และคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านประธานได้สอบถามเกี่ยวกับภารกิจด้านงานส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก โดย ผอ.กพวศ. สรุปถึงบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ที่ประชุมทราบ

06พ.ย./58

การประชุมมอบนโยบายแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนายธรรมนูญ ธิดา ได้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรม    ปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

06พ.ย./58

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)

กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนายธรรมนูญ ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามแผนในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสนับสนุนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 อาคาร Impact Forum ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย พลเอกทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม 61 หน่วยงาน เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดโครงการสำคัญ (Flagship Project) 6 โครงการ และแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2556 – 2560

06พ.ย./58

ประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

นางนงนุช แตงทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง โดยมีว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 5 พย.58

05พ.ย./58

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นส.นันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ และ นส.มนทิรา ไววานนท์ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่2/2558 โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมสำนัก กปร. กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พ.ย2558

05พ.ย./58

โครงการจัดทำแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2  เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา โครงการจัดทำแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและลุ่มน้ำภาคตะวันตก ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 58

04พ.ย./58

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่ออ่านแบบออนไลน์


หรือคลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด PDF file.

04พ.ย./58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรเนตรในโครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จฯ ซึ่งมีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดแสดงกิจกรรมผลงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานของกลุ่ม รวมจำนวน 6 กลุ่ม

04พ.ย./58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่28ต.ค.58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 และข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จฯ

03พ.ย./58

ถอดองค์ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช

กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย จัดการถอดองค์ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช ครั้งที่ 2 จากผู้เกษียณอายุราชการ ผอ.ชีรวรรธก์ มั่นกิจ ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 58 เน้นหนักเนื้อหาด้านประสบการณ์การออกแบบระบบการให้น้ำพืช พร้อมทัศนศึกษาดูงานกระบวนการผลิตท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ระบบการให้น้ำพืช

08ต.ค./58

การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59

[vc_row][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุม VDO conference ชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 โดย รมว.กษ. ร่วมกับอธิบดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 8 ตค 58 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
08ต.ค./58

ประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นส.นันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ และ นส.ปริศนา ดิษาภิรมย์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทของโครงการศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนัก กปร. กรุงเทพฯ

โดยในที่ประชุมประเด็นที่สำคัญ คือ
1.ประเด็นการประเมินแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พศ.2555-2559
2.ขั้นตอนการจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พศ.2560-2564
3.ทิศทางการจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พศ.2560-2564

01ต.ค./58

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
 หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง ]
 หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word
 ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

23ก.ย./58

การติดตามโครงการความก้าวหน้างาน zoning

กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ติดตามโครงการความก้าวหน้างาน zoning พร้อมลงพื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืช วันที่ 21-23 ก.ย. 2558 ณ สสข.ที่4 จังหวัดขอนแแก่นและอุดรธานี

17ก.ย./58

งานแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร SIMA ASEAN THAILAND 2015

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเกษตรในงาน SIMA ASEAN THAILAND 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีไถระเบิดดินดาน การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระบบการให้น้ำพืชเพื่อการเกษตร และเทคโนโลยีการคัดผลไม้ด้วยระบบเซนเซอร์ โดยมีรักษาการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิมล จันทรโรทัย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วย