06ม.ค./59

ประชุมวิชาการ “สร้างป่าสร้างรายได้”

ผู้อำนวยการกองโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมอภิปราย “แนวทางการสร้างป่าสร้างรายได้” ในการประชุมวิชาการ”สร้างป่าสร้างรายได้” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่1 อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี โดยมีผู้ร่วมอภิปรายดังนี้

1.กรมวังผู้ใหญ่ (ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขัธมิตร)                   5. ผู้แทนกรมอุทยานฯ

2 ผู้แทนกรมป่าไม้                                                        6. ผู้แทนกรมวิชาการ

3.ผู้แทน กศน.                                                              7. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน

4. ผู้แทนกรมการปกครอง                                           8. ผู้แทน มสธ.

 

05ม.ค./59

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดย นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วย นางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวกิติมา    กสิกรเจริญลาภ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ

ร่วมประชุมหารือผู้นำหมู่บ้าน และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตชาบ้านปางมะโอ และเยี่ยมชมที่ทำการกลุ่มแม่บ้านที่จะปรับปรุงมาเป็นโรงคั่วชาในหมู่บ้าน

คณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ

เยี่ยมชมแปลงส่งเสริมการปลูกชาอัสสัมคุณภาพ ของนายอินทร ใจระวัง

 

05ม.ค./59

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..บทเรียนจากชุมชน

นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ บันทึกเทปรายการ “ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..บทเรียนจากชุมชน” ตอน การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมบรมราชกุมารี ซึ่งมีการสัมภาษณ์สดคุณปิยนันท์ บุญสร้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สสก. ที่ 7 นครราชสีมา เรื่องการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา โดยออกอากาศในวันที่ 3 มกราคม 2559 เวลา 10.30-11.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 Khz.

14ธ.ค./58

โครงการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ก.พ. 2559 โดยในปีนี้ พ.พ. จะให้การสนับสนุนระบบอบแห้ง รวม 5,000 ตร.ม. และเงินลงทุนแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวน 40% ของเงินลงทุน ผู้สนใจขอรับแบบขอรับการสนับสนุนได้ที่ พ.พ. หรือ www.dede.go.th และ www.solardryerdede.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. นฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โทร. 0 2940 6176

09ธ.ค./58

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายกิตติพันธ์  จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วยนายธรรมนูญ ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุช  พุกไชยนาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมชี้แจงแผนงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจุดเน้นแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 – 2 ธันวาคม  2558 โดยมี นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน จากจังหวัดในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี  และจังหวัดนราธิวาส มีการบรรยายในเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพพืชไร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาพืชเศรษฐกิจ   และ การบรรยายเรื่องการนำแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมสาธิตฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการเข้าร่วมครั้งนี้ได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี พ.ศ. 2558 พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงาน ของผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ รวมถึงพนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยเคหกิจเกษตร ซึ่งปฏิบัติงานในระดับอำเภอ

03ธ.ค./58

การแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

นายคณิต ลิขิตวิทยากุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรของกรมฯ เมื่อวันที่ 2 ธค. 58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 เพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาการเกิดวิกฤตหมอกควันจากการเผาในพื้นที่ภาคเหนือที่จะเกิดขึ้นในช่วง ม.ค.-เม.ย. ของทุกปี โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผอ.กพวศ. ผอ.สสข.6 ผู้แทนจาก สสข.9 สสจ. กอป. สพท. กพก. กผง. ศสท. และ กพวศ.

03ธ.ค./58

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน

กลุ่มโครงการพระราชดำริร่วมจัดงาน “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”  ระหว่างวันที่ 2-6 ธค.58 โดยมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานพิธีเปิด และมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม นายสงกรานต์ ภักดีคง ร่วมเปิดงาน ในเวลา 14.00น.

โซนที่ 1 เฉลิมพระเกียรติ

โซนที่ 2 เทิดพระเกียรติ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าฯ

โซนที่ 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

01ธ.ค./58

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานของศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจ.ชัยนาท,ร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรจังหวัด,สำนักงานเกษตรอำเภอจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี ยโสธร และสระแก้ว รวม 24 คน เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร้านวิศวกรมเกษตรจ.ชัยนาท โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายการใช้เครื่องจักรกลเกษตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

27พ.ย./58

ประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการ

เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2558 นาย ถนัด  เกิดงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ(zoning)  และการขับเคลื่อนงานโครงการปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ zoning ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม

ร่วมวางกรอบแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร ให้พิจารณาเลือกชนิดพืชเป้าหมาย 13 ชนิดพืช ตามประกาศ Zoningและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่เป็นหลัก จังหวัดละ 2-3 ชนิดพืช

19พ.ย./58

การประชุมเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอฬาร พิทักษ์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นายศุภนารถ เกตุเจริญ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร นายสำราญ  สาราบรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดการสินค้าเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายธีระภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการ และนางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

19พ.ย./58

ประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายถนัด  เกิดงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช (Zoning) ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ เพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ปีงบประมาณ 2559  สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบโครงการ zoning จาก 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน

18พ.ย./58

กพวศ. ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง รธส.วก.

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และเจ้าหน้าที่เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีให้แก่ นายคณิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เนื่องในการเข้ารับตำแหน่งพร้อมรับฟังนโยบายการปฎิบัติงาน

18พ.ย./58

การส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยกลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเชิงกระบวนการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร เมื่อวันที่ 16-18 พ.ย. 58 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ศูนย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม รวม 80 ราย

13พ.ย./58

ถ่ายทอดองค์ความรู้ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผนดิน”

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมการเกษตร ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2558  เนื้อหาประกอบด้วย การปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย “แบบเปียกสลับแห้ง”  การให้น้ำที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพืช  (ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผักและสมุนไพร) เทคนิคและระบบการให้น้ำแก่พืช โดยมีนายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิด

13พ.ย./58

โครงการสร้างป่าสร้างรายได้

นางนงนุช แตงทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศ และ นส.มนทิรา ไววานนท์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมหารือในการปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 พย.58