02พ.ค./59

การบูรณาการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ,นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ,นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายโอฬาร พิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ,นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ,นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม และผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

30เม.ย./59

การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตรและการรใช้แผงโซล่าเซลในการปั้มน้ำการเกษตร

วันที่ 29 เมษายน 2559 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับและจัดนิทรรศการท่านประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตรและการรใช้แผงโซล่าเซลในการปั้มน้ำการเกษตร โดยนายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศูนย์ฯวิศวกรรมเกษตร นายวิทยา สุขจาด นายไพศาล สอนรอด นายวิโรท ทองคุ้ม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  ณ โรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เกษตรกรร่วมงาน 1,400 ราย

29เม.ย./59

อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้เคริ่องจักรกลอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรชัยนาท จัดบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรและอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้เคริ่องจักรกลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรม ที่บ้านท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มีกิจกรรม
1. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์ 50 เครื่อง
2. อบรมเรื่องการใช้เคริ่องจักรกลอย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำแผนความต้องการ
โดยมีเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ข้าว จำนวน 82 คนเข้าอบรม การดำเนินการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี มีช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ2และ3มาร่วมให้บริการและเป็นวิทยากร จำนวน 10 คน

29เม.ย./59

การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

วันที่ 27 เมษายน 2559 กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร เป็นผู้แทน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เรื่องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ณ แปลงใหญ่ข้าว แขวงขุมทอง เขตลาดกะบัง กรุงเทพฯ  มีสมาชิกแปลงใหญ่เข้าร่วม 30 ราย

29เม.ย./59

การฝึกอบรมเกษตรกรและดูงานแปลงเรียนรู้

นายประจญ กสิปิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) จัดฝึกอบรมเกษตรกรและดูงานแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ หลักสูตร การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ 26 เมษายน-15 พฤษภาคม 255

23เม.ย./59

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4

กลุ่มงานโครงการพระราชดำริร่วมกับสำนักพระราชวังและ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4  โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24 จังหวัด รวม 75 คน เข้าร่วมเปิดการประชุมและศึกษาดูงาน ณ สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน ชุมชน ระยะที่ 4  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

23เม.ย./59

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

23เม.ย./59

ประชุมพิจารณาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผอ.กพวศ. เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในการใช้เป็นแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน

12เม.ย./59

การส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 10 เม.ย.59 สนง.เกษตรอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ กศน.แม่แจ่ม ร่วมต้อนรับ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายประมวล เครือมณี สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตโครงการอาหารกลางวันแก่คณะครู กศน.อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 36 ศศช.ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในนามทีมประชารัฐอำเภอแม่แจ่มเป็นอย่างดียิ่ง

12เม.ย./59

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย

เมื่อวันที่ 7เม.ย59 นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรพร้อมคณะเจ้าหน้ากลุ่มงานโครงการพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกมะนาวในวงบ่อซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดทำฟาร์มตัวอย่างฯ คือ

  1. ช่วยเหลือเกษตรในพื้นที่อ. เขื่องในและใกล้เคียงให้มีฐานะดีขึ้น
  2. สร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับด้านการเกษตร