05เม.ย./59

การติดตามงานการไถกลบถั่วเขียว

วันที่ 4 เม.ย. 59 นางเทวี ดีอ่วม นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมงพร้อมด้วยนายสวอง สระเสริม ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชุมชนบ้านสะพานหิน นำนายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท. ติดตามการไถกลบถั่วเขียวในพื้นที่ ม.1 ต.สะพานหิน โดยมีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลในการไถกลบ 32 ราย พื้นที่ 400 ไร่

05เม.ย./59

ประชุมหารือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมประชุมหารือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ ในการบูรณางานโครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงที่ร่วมสนองงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ ณ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02เม.ย./59

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 59 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้คณะกรรมการนโยบาย ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2559  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

01เม.ย./59

สาระเกษตรน่ารู้ กับ กพวศ. เดือนเมษายน

ติดตามรายการ “สาระเกษตรน่ารู้ กับ กพวศ.” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.30 – 10.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงgพื่อการเกษตร AM 1386 KHz. โดยในเดือนเมษายนนี้พบกับสาระเกษตรน่ารู้ในเรื่อง

เรื่องวันที่ออกอากาศ
การลดการเผาในพื้นที่นาข้าว โดยใช้เทคโนโลยีไถกลบตอซังฟางข้าว3 เมษายน 59
คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ10 เมษายน 59
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง17 เมษายน 59
การใช้เทคโนโลยีการอบไอน้ำหรือ VHT (VHT : Vapor Heat Treatment) ในการเพิ่มคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก24 เมษายน 59

คลิกที่ภาพเพื่อรับฟังออนไลน์   am1386

01เม.ย./59

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ กลุ่มโครงการพระราชดำริ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 7 โครงการ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 123 โดยมีประเด็นหารือ ในการพิจารณาโครงสร้างการบริหารงานโครงการฯ และข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระยะที่ผ่านมา และกรอบแผนงาน/งบประมาณที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

01เม.ย./59

การดำเนินโครงการเจริญรอยพระยุคลบาท

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 นางจุไรรัตน ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมหารือกับกรมวังผู้ใหญ่ (ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร) ในการดำเนินโครงการเจริญรอยพระยุคลบาท ณ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

30มี.ค./59

การตรวจเยื่ยมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

30 มีนาคม 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ตรวจเยื่ยมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท และมอบใบประกาศนียบัตร ป้ายช่างเกษตรท้องถิ่น  ผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรระดับ 3

30มี.ค./59

การจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ครั้งที่1/2559 วันที่ 30 มีนาคม2559 ณ ห้องประชุม134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

30มี.ค./59

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นและวิศวกรรมเกษตร พร้อมนายธรรมนูญ  ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุช พุกไชยนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาเลส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข นอกจากนั้น ยังเป็นการนำเสนอความต้องการกิจกรรมในโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อประกอบการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

27มี.ค./59

ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 กลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ที่จัดระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2559 ประเด็นการจัดนิทรรศการในหัวข้อ “หมู่บ้านแห่งพืชพรรณ…สร้างสรรค์ภูมิปัญญา” โดยนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ผ่านมาเชื่อมโยงสู่การขยายผลสู่ชุมชนในรูปแบบของการจัดทำหมู่บ้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนของตนเองโดยจำลองหมู่บ้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น ของตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย