11พ.ค./59

การสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ครั้งที่ 2/2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกพวศ. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

04พ.ค./59

งานรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตรอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำปาด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่ จัดงานรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ และการสาธิตการไถกลบ เพื่อลดการเผาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมงาน 350 ราย

04พ.ค./59

การจัดการครุภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร

วันที่ 4  พ.ค. 59 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย และกลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ผู้แทน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรที่ 2 จังหวัด ร้อยเอ็ดและกองคลัง ประชุมเรื่องการจัดการครุภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9   จังหวัดพิษณุโลก มีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เป็นประธานที่ประชุม

04พ.ค./59

ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

เมื่อวันที่ 3 พฤาภาคม 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร  เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

04พ.ค./59

กิจกรรมลดการเผาวัสดุทางการเกษตรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมลดการเผาวัสดุทางการเกษตร โดยนำมาทำเป็นก้อนเชื้อเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย ภายใต้โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559

04พ.ค./59

งานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูน

สำนักงานเกษตรที่สูงจังหวัดลำพูนร่วมจัดนิทรรศการงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูนครั้งที่ 3 ณ. ศูนย์ราชการอำเภอลี้ จ.ลำพูน โดยในงานมีการจ่ายกล้าพันธุ์พืชผัก มะเขือ พริก มะละกอ และน้ำดื่มเย็น น้ำเสาวรส น้ำฟักข้าว เป็นที่พอใจแก่เกษตรกรและท่านประธานในพิธีอย่างมาก ซึ่งมีเกษตรกรมาเข้ารับบริการในศูนย์ 370 ราย แจกกล้าพันธุ์ 3000 กล้า และเข้าฐานฟังความรู้เรื่องพืชใช้น้ำน้อยโดยระบบน้ำหยดในการปลูกแตงญีปุ่น

03พ.ค./59

การปรึกษาด้านเครื่องยนต์และระบบให้น้ำในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 3-4 พ.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรชัยนาท ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จำนวน 2 จังหวัด คือ
1. ณ เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี. มีเกษตรกรร่วมงาน ปนะมาณ 500 ราย มีเกษตรกรใช้บริการที่ศูนย์ฯ จำนวน 20 ราย ให้คำปรึกษาด้านเครื่องยนต์และระบบให้น้ำ
2.ณ วัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี มีเกษตรกรร่วมงานประมาณ500ราย มีใช้บริการศูนย์ 30 ราย

02พ.ค./59

การโอนทรัพย์สินที่เกิดจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

2 พค. 59 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์สินที่เกิดจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ณ ห้องประชุม 3 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

02พ.ค./59

งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

02พ.ค./59

งานสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

เมื่อวันที่ 27 เมย.59 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางจุไรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าพบกรมวังผู้ใหญ่ (ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน สัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร