27ก.พ./61

ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23ก.พ./61

ทดสอบหลักสูตรการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ออบรมให้แก่เยาวชน ในโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรฯ”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ก.พ./61

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.พ./61

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18ก.พ./61

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.พ./61

ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์สาธิตการแปรรูป ภายใต้ “โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.พ./61

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมการจัดเก็บฐานข้อมูลพรรณพืช ตามระบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ก.พ./61

บรรยายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแนวปฏิบัติโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.พ./61

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.พ./61

ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์สาธิตการแปรรูป ภายใต้ “โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112

วันที่ 13 ก.พ. 61 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading