01มิ.ย./61

เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน “สีสรรพันธุ์ไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

25พ.ค./61

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมติดตามงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ กับ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมการติดตามงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Continue reading

25พ.ค./61

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

24พ.ค./61

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ จังหวัดพะเยา

วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22พ.ค./61

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ และโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21พ.ค./61

เข้าร่วมงาน Workshop on Farmework for Basin-scal Health Assessment in Thailand

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19พ.ค./61

กรมส่งเสริมการเกษตรรวมใจทอดผ้าป่าฯ เพื่อสร้างอาคารสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2651 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19พ.ค./61

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี และโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17พ.ค./61

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13พ.ค./61

ดำเนินงานเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2561

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading