13พ.ย./60

ประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10พ.ย./60

ชี้แจงโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ปี 2561

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10พ.ย./60

ประชุม คณะทำงานชุดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่นอกเขตชลประทาน ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08พ.ย./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07พ.ย./60

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07พ.ย./60

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

02พ.ย./60

ร่วมการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบูรณาการฯ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ต.ค./60

ประชุมหารือและเข้าร่วมดูสภาพพื้นที่แปลงยึดคืนตามคำสั่ง คทช. ที่ 36/2559

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ต.ค./60

ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

29ต.ค./60

ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading