06ก.ย./61

เข้าร่วมโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ปี 2561

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

03ก.ย./61

ประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือ R3+ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี

วันที่ 3 กันยายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

02ก.ย./61

ร่วมจัดงานฝึกอาชีพด้านการเกษตรงาน “เกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี

วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

30ส.ค./61

ขอเชิญฝึกอาชีพด้านการเกษตรงาน “เกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี

ขอเชิญฝึกอาชีพด้านการเกษตรงาน “เกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ Continue reading

28ส.ค./61

เอกสารแนะนำ “ระบบการให้น้ำพืช”

เอกสารคำแนะนำเรื่อง “ระบบการให้น้ำพืช” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช โดยจะเน้นถึงการเลือกใช้ระบบให้น้ำพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการน้ำของพืช Continue reading

27ส.ค./61

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรปี 2561

วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10ส.ค./61

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10ส.ค./61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเรียนรู้ผ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading