20มิ.ย./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มิ.ย./61

ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ความร่วมมือชาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18มิ.ย./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08มิ.ย./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08มิ.ย./61

สำรวจพื้นที่แปลงเกษตรโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนนายร้อย จปร.จังหวัดนครนายก

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มิ.ย./61

ประชุมเชิงปฏิบัติการ และเวทีเชื่อมโยงการให้บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561

วันที 6-7 มิถุนายน 2561 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มิ.ย./61

ประชุมหารือ เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณอาคาร7 และอาคารสืบสานงานโครงการฯ

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04มิ.ย./61

ประชุมเรื่องการถวายงานสนับสนุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

02มิ.ย./61

ร่วมพิธีทอดป่าผ้าสมทบทุนสร้างอาคาร “สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ จังหวัดนครพนม

วันที่ 2 มิถุนายน 2651 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

01มิ.ย./61

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ จ.นครพนม

วันที่ 1 มิถุนายน 2651 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading