18ต.ค./62

ประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ต.ค./62

การลดการใช้สารเคมีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สื่อการเรียนรู้โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Continue reading

15ต.ค./62

ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ 15 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ต.ค./62

ร่วมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ก.ย./62

ประชุมหารือเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63

วันที่ 17 กันยายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.ย./62

ประชุมพิจารณาร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนฯ

วันที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading

12ก.ย./62

ร่วมติดตามและวางแผนการดำเนินงานในการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ก.ย./62

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำวิเคราะห์เป้าหมายองค์กรตามพันธกิจ

วันที่ 11 กันยายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10ก.ย./62

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันที่ 10 กันยายน 2562 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26ส.ค./62

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23ส.ค./62

ประชุมปฐมนิเทศ และรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ส.ค./62

ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ส.ค./62

เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading