19มี.ค./61

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 19 มีนาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15มี.ค./61

เข้าร่วมชี้แจง ประเด็นการสร้างอาคาร “สืบสานปณิธานเพื่ออาหารกลางวัน” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14มี.ค./61

จิ้งหรีดอบกรอบ…ผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 13-14 มีนาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading

13มี.ค./61

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 13 มีนาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08มี.ค./61

การประชุมปรึกษาหารือภายในประเทศ เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยแล้งของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08มี.ค./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินดินทำกินของเกษตรกร

วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08มี.ค./61

อบรมนักประชาสัมพันธ์เพื่อผลิตสื่อตรงใจเกษตรกรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ เป็นตัวแทนคณะทำงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศของ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มี.ค./61

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “สร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตชด.”

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05มี.ค./61

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.พ./61

ประชุมคณะกรรมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยแก้มใส

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading