08ธ.ค./60

สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06ธ.ค./60

ประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04ธ.ค./60

ฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและการนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

01ธ.ค./60

เปิดอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร เดินหน้าขับเคลื่อน-ขยายผลโครงการพระราชดำริ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร Continue reading

29พ.ย./60

ประชุมปรึกษาหารือโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28พ.ย./60

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17พ.ย./60

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นปี พ.ศ.2560

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นปี พ.ศ.2560
“ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา” Continue reading

15พ.ย./60

ประชุมสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2561”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14พ.ย./60

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในเนื่องในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560″

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13พ.ย./60

ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการใน Theme “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” เนื่องในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560″

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading