27พ.ย./61

ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

22พ.ย./61

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2562

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21พ.ย./61

ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15พ.ย./61

ศึกษาดูงานระบบการให้น้ำพืช ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

วันที่ 15 พ.ย. 61 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13พ.ย./61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12พ.ย./61

ประชุมการบูรณาการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษต Continue reading

12พ.ย./61

ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ในติมอร์-เลสเต”งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง Continue reading

30ต.ค./61

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร Continue reading

25ต.ค./61

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23ต.ค./61

ติดตามงานโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ณ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร Continue reading