ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 63/64

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 63/64

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2562/2563

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2561/2562

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2560/2561

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2559/2560

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2558/2559