โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายชื่อสถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2564

1.รายชื่อสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563

2.สรุปจังหวัดที่ดำเนินการในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2564

3.สรุปเป้าหมายโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันรายเขต ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

1.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564

2.แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563