แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2562

แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2562

ส่งข้อมูลภายใน 18 กรกฎาคม 2562

โดยจัดส่งมายังเมล์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. agrodev20@doae.go.th
2. agrodev30@doae.go.th
3. highland_01@hotmail.com