รายงานสถานะการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 62/63

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 62/63

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2561/2562

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2560/2561

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2559/2560

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2558/2559