วิสัยทัศน์ พันธกิจ

พันธกิจ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน อำนวยการ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาการจัดการพื้นที่เขตชลประทาน พื้นที่พัฒนาพิเศษ พื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ และการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
  3. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่เขตชลประทาน พื้นที่พัฒนาพิเศษ และพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ
  4. ศึกษา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี โครงการพระราชดำริและต้นแบบ เพื่อวางแผนการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร และเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับทรัพยากรและนโยบายพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย