หน่วยงานภายใน

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ประกอบด้วยกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ โดยแยกออกได้เป็น

 • งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชุม งานพิมพ์ งานถ่ายเอกสาร
 • งานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน และยานพาหนะ
 • งานแผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบการจัดทำของบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 • งานบริหารงานบุคคล รับผิดชอบการควบคุมวันทำการ การลา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การสรรหาและการจ้างพนักงานราชการ
 • งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบการจัดทำบัญชี การเบิก-จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสำนักงาน
 • งานพัสดุ รับผิดชอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดทำทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาเบิกจ่ายซ่อมบำรุง และจำหน่ายออกบัญชี
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางใกล้รุ่ง  ไทยสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางณภัทร  อรรถสมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชัชรินทร์ แสงเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐพร  รัตนพงษ์พร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพุทธิดา ประชุมแดง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพิชญา วิเศษจิรกาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกรุณา วงศ์สุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวคนึงสุข  ปาสาณพงศ์

พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นายสมคิด  ปานเพียร

พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นางวนิดา  มาทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวดุษฎี  พลสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฏฐพล  พุ่มโกสุม

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวชิรศิริ  ทวีเดช

พนักงานพิมพ์ ระดับ ๔

นาวสาวธัญญรัตน์  คำพะวงษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางอุภาพร หมอนทองเทียม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นาวสาวนริศรา สุกใส

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายกิติกร  เตชะพุฒ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒

นายบุญเตือน  ธรรมทันตา

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒

นายอดิเรก  สุประไตร

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒

นายสมชาย  สมนาค

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒

บทบาทภารกิจ
 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กำหนดแนวทางจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริในแต่ละพื้นที่โครงการ
 • จัดทำยุทธศาสตร์การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • สนองงานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
 • ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางปุณยนุช วงศธรวรกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ

นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางมนทิรา  พรมบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายเอกชัย  กั่นขาว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

-ว่าง-

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ว่าที่ร.ต.ฑิฆัมพร ฤทธายุวงศ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นางสาวภาวินีย์ ปรีชาวรรณ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นางสาววรรณา ชัยเลิศกมลเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี
 • โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
 • โครงการโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดสตูล
 • โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
 • โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก
 • โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านอาพัด จังหวัดพัทลุง
 • โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
 • โครงการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในพระตำหนักทวีวัฒนา
 • โครงการปลูกผักในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904
 • โครงการปลูกผักบริเวณอู่จอดเรือยนต์หลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า รร.นายร้อย จปร.จังหวัดนครนายก
 • โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก
 • โครงการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์
 • โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม
 • โครงการบ้านสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี
 • โครงการพระตำหนัก เอ 1 จังหวัดนครนายก
 • โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ณ พระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน
 • โครงการภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน
 • โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 • โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว
 • โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
 • โครงการศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
 • โครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันฯ
 • โครงการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารในศูนย์ฝึกนักเรียนเก่า ตชด. 4 ภาค
 • โครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เพื่อุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน
 • โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
 • โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
 • โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี
 • โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บทบาทภารกิจ
 • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดรูปแบบระบบเกษตรกรรมในพื้นที่เขตชลประทานและพื้นที่ลุ่มน้ำที่สอด คล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรตามบริบทของพื้นที่
 • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำ และวางแผนการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ในเขตชลประทาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และติดตามสถานการณ์ เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (นโยบาย มาตรการ แผนการเพาะปลูก)
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าที่ร้อยตรีอาณัติ  หุ่นหลา

ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน

นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์  

                                     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ                                              

นายเอกราช บุญล้อมรักษ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ      

นายไพรุ่ง บุญเลิศ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวศุภกาญจน์  หล่ายแปด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวพรปรีชา หงสะเดช

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

                            

นายสุุรพล โสภิณ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นางสาวนุชกานต์ ประทุมวัน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 • โครงการวางแผนและส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง
 • โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล
 • โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก
 • โครงการเขื่อนแควน้อยฯ
 • โครงการฝายหัวนา
 • โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ
 • โครงการเขื่อนกิ่วคอหมา
 • ศึกษา วิเคราะห์ ยุทศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ เพื่อประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนา
 • ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ และทรัพยากร จัดทำแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ
 • ประสานความร่วมมือบูรณาการหน่วยงานภาคี องค์กร สถาบันที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายกิตติพันธ์  จันทาศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ

นางสาวนันทา เพราะทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายกฤษฏา บัวนาค

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวสุธิดา  รัสดีดวง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

-ว่าง-

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวนุช พุกไชยนาม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นางสาวน้ำฝน  พัฒนาวิบาก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 • โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
 • โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมโลจิสติกส์ ระบบการให้น้ำและโรงเรือนเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร และเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทาง และวางระบบการส่งเสริมให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของประเทศ
 • กำหนดวิธีการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป การใช้ระบบให้น้ำและโรงเรือนเกษตรของเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชื่อมโยงการดำเนินงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและชุมชน
 • ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นาของเกษตรกร เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปของเกษตรกร และการใช้ระบบการให้น้ำและโรงเรือนเกษตรของเกษตรกร เพื่อทดแทนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนให้บริการองค์ความรู้วิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตรในไร่นาเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร และเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องแก่ศูนย์ปฏิบัติการ หน่วยงานของกรมและหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร

นายบุญส่ง หนองนา

วิศวกรการเกษตรชำนาญการ

นายอนุรักษ์ เรือนหล้า

วิศวกรการเกษตรชำนาญการ

นายทรงยศ จันทสิงห์

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ

นายภราดร ชนะสงคราม

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวศศินา มูลใจทราย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

1. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 2. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
 • ศึกษา พัฒนาและปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และงานให้บริการด้านการส่งเสริมเครื่องจักรกลเกษตร
 • ควบ คุม ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อสนับสนุนงานตามแผนการส่งเสริมเครื่องจักกลเกษตร
 • ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

นายพีระ ช้างเยาว์

หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร

นายสุพจน์ แก้วปินตา

 

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายคณาวุฒิ  พันธนะบุญ

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายปิยะ  โก๊ะกัง

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข