ติดต่อเรา

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

อาคารสืบสานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร

๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐