เกี่ยวกับหน่วยงาน

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน อำนวยการ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดยุทศาสตร์และแนวทางการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาการ จัดการพื้นที่เขตชลประทาน พื้นที่พัฒนาพิเศษ พื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ และการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
  3. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่เขตชลประทาน พื้นที่พัฒนาพิเศษ และพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ
  4. ศึกษา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีโครงการพระราชดำริและต้นแบบ เพื่อวางแผนการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร และเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับทรัพยากรและ นโยบายการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย