เข้าร่วมการสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อน บูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร” ณ ห้องพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
การสัมมนานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับทราบแนวทางในการขับเคลื่อน และกรอบแนวทางการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลากหลายมิติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้สนองงานพระราชดำริมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ อาทิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขาธิการ สศก. ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สศก. เป็นต้น
สรุปการสัมมนาคร่าวๆ ได้ว่า ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,810 โครงการ เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงเกษตรฯ มากกว่า 3,800 โครงการ โดยมุ่งขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้เกษตรกรสามารถนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ เป็นต้นแบบขยายผลไปในชุมชนและพื้นที่อื่นๆ ในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด เช่น โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเกษตรวิชญา โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 7 โครงการ (สำนักราชเลขาธิการ) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในมิติต่าง ๆ เช่น รายละเอียดโครงการ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน Big Data ด้านการเกษตร ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในทุกมิติให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ขอบคุณภาพจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *