เปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในการนี้นางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายฯ ครั้งนี้ด้วย

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ได้กล่าวว่า โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ มีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของชาติตาม “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้ง “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ“แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมดำเนินการในกิจกรรมอบรมค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติฯ” โดยวิทยากรร่วมอบรมให้ความรู้กิจกรรมตามหลักสูตรค่ายเยาวชน ในหัวข้อ “พืชในท้องถิ่นของหนู” และ “การแปรรูปอาหาร” ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของค่ายฯ โดยเน้นที่ “รักษ์ชาติ”
ทั้งนี้ในช่วงบ่าย นางสาวกรกัญญา อักษรเนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องพืชในท้องถิ่นของหนูให้แก่เยาวชนที่เข้าค่ายฯ ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *