ประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการ สทนช. พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านอำนวยการ คณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ คณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ และคณะทำงานด้านสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สทนช. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรณ) มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจกระทบต่อพี่น้องประชาชน จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดย ณ ปัจจุบัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ไปแล้วจำนวน 21 จังหวัด 127 อำเภอ 647 ตำบล โดยมี 6 จังหวัด 36 อำเภอ 208 ตำบล ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ประกอบด้วย จ.เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น อาทิ การแจกจ่ายน้ำและมีการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ การสูบน้ำและการขนน้ำสนับสนุนในพื้นที่ที่ขาดแคลน การปรับระบบการใช้น้ำในพื้นที่การเกษตร การซ่อมแซมระบบประปาและขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติม รวมทั้งเร่งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการประหยัดน้ำ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างรัดกุมในรายพื้นที่ พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาโดยเน้นดำเนินการในเชิงรุก พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำและเร่งสร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำให้กับทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานงบกลางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ปี 62/63 จำนวน 2,041 โครงการ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กองทัพบก การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประกอบด้วย การขุดเจาะบ่อบาดาล การจัดหาแหล่งน้ำผิวดิน การซ่อมแซมระบบประปา การวางท่อน้ำดิบ และการสร้างสถานีสูบน้ำ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (14 ก.พ. 63) รองนายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเตรียมแผนการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง โดยจะมีการ VDO Conference ไปยังหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบด้วย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *