ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และคณะเดินทางไปราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ และโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ จังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติของจังหวัดสระบุรี นางวาสนา ภูธร สมาชิก ศพก. อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นเกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต เช่น ทำนาผลิตข้าวอินทรีย์ พื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกไม้ผล และพืชผักตัดยอด นอกจากนี้ นางวาสนา ยังเป็นประธานกลุ่มบ้านดินดีชุมชนซำผักแพว “ดินพร้อมปลูกผสมมูลไส้เดือน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากโครงการ 9101

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ของนายอรุณ ขันโคกสูง ประธานกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง หมู่ 4 ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา มีสมาชิก 30 ราย ภายในหมู่บ้านมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยแบ่งเป็น 11 คุ้ม เช่น เส้นทางปั่นจักรยานกินลมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในหมู่บ้าน “โพนสูง นิเวศ เกษตรขอบเมือง” สะพานนาบัว อุโมงค์หม่อนและการแปรรูปน้ำหม่อน การเลี้ยงจิ้งหรีด แต่ละจุดเกิดขึ้นจากการต่อยอดความรู้/ภูมิปัญญาของคนในชุมชนให้เกิดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ นอกจากนี้ ในปี 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อทำโครงการสวนฝรั่ง เป้าหมายเพื่อขายผลสด และแปรรูป โดยทุกวันอาทิตย์จะให้สมาชิกกลุ่มมาดูแลจัดการแปลง ซึ่งเป็นกุศโลบายที่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีของกลุ่ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *