ประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และตัวแทนจาก สทนช. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงกลาโหม กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เนื่องด้วย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สามารถบริการจัดการ ตลอดจนพิจารณาระดับความรุนแรงและสถานการณ์วิกฤติน้ำเสนอนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะทำงานด้านอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ 2) คณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ ทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ และคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือน 3) คณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวิกฤติน้ำ และ 4) คณะทำงานด้านสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชี้แจงข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยทุกคณะทำงานจะบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ เพื่อให้สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *