ร่วมติดตามนิเทศงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

เมื่อวันที่14-15 ธค.62 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายคมสัน จำรูญพงษ์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานปี 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563 พร้อมทั้งแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานโครงการก้บหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์ฯ คือ
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปลวกแดงตามรพะราชดำริ จังหวัดระยอง ให้ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ได้ทรงพระราชทานไว้ 4 ประการ คือ
1.1 ให้พัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์และการประมงเพื่อการบริโภคและสำรองอาหารไว้ในยามวิกฤติ
1.2 ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง โดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป
1.3 ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์
1.4 ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตร ที่ราษฎรจะได้ศึกษาและเยี่ยมชมรวมทั้งให้ทบทวนแผนแม่บทของโครงการฯ ปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปี และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในส่วนของจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเพิ่มเติม
3. พัฒนาศูนย์บริการฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม พร้อมนำเทคโนดลยีสมัยใหม่มาใช้ในฐานเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่เกษตรกรและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์บริการฯ สร้างความมั่นคงทางอาชีพด้านการเกษตรต่อไป
4. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการตลาดให้แก่เกษตรกร นอกจากด้านการผลิตเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นประกอบการสามารถพัฒนาต่อยอดใหเป็นผู้ส่งออกได้ในอนาคต รวมทั้งสร้างช่องทางการตลาดให้เพิ่มขึ้น
5. อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรด้านการเกษตรรุ่นใหม่ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรยุคใหม่
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเกษตร ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือบุคคลที่น่าสนใจ สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในระบบฐานข้อมูล สามารถตอบโจทย์และพัฒนางานด้านการเกษตรได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *