กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านทุ่งตาหนอน ผลสำเร็จของการส่งเสริม สร้างสรรค์ ชาวบ้านไทยได้อาชีพ จากการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรเกษตร มอบหมายให้ กลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการประชุมวิชาการนี้จัดขึ้นทุก 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๐ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)  ศูนย์หนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานที่แสดงถึงศักยภาพ ความพร้อมของทรัพยากร ที่ขณะนี้ได้ขยายผล ให้เกิดเป็นอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน ในธีม “ศักยภาพ ส่งเสริม สร้างสรรค์ ชาวบ้านไทยได้อาชีพ” หยิบยกความสำเร็จของ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านทุ่งตาหนอน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าไปส่งเสริม โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับให้ให้กับชาวบ้านจนเกิดการรวมกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านทุ่งตาหนอน ขึ้นเมื่อปี 2552 มีสมาชิกจำนวน 19 ราย ผลิตไม้ดอกไม้ประดับจำหน่าย เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยเริ่มจากการขออนุญาตใช้พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภายในศูนย์พืชสวนสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 ไร่ จนปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังพื้นที่ของสมาชิกในกลุ่ม รวมพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ชนิดไม้ประดับสำคัญๆ ได้แก่ ใบพุดบางกรวย  เตยหอม หมากเหลือง และเล็บครุฑ มีตลาดรองรับสำคัญๆ คือ ตลาดบ้านตาขุน (10%) ตลาดพุนพิน (26.27%) และตลาดเมืองสุราษฏร์ธานี (63.72%)

ผลสำเร็จในปี 2561 สมาชิกกลุ่มมีรายได้จากไม้ประดับเหล่านี้ถึงประมาณเจ็ดแสนกว่าบาท หรือสมาชิก  มีรายได้เพิ่มขึ้นรายละ 3,000 -4,000 บาทต่อเดือน มีแปลงเรียนรู้พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้ โดยมีวิทยากรหลักประจำกลุ่ม คือ คุณสุนทร รักษ์ทรง และคุณฤทธิยา รักษ์ทรง ผลสืบเนื่องจากโครงการฯนี้ ทำให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มไม้ตัดดอกตัดใบเมื่อ พ.ศ.2559 เพื่อออมเงินอย่างสม่ำเสมอ โดยมียอดเงินสะสมเกือบสองหมื่นบาท ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีศักยภาพ ส่งเสริม สร้างสรรค์ จนชาวบ้านไทยได้อาชีพ

นี่เป็นผลงานเพียงเสี้ยวเล็กๆ ของกลุ่มโครงการพระราชดำริ ที่ทำงานเปรียบเสมือนฟันเฟืองเล็กๆ ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไทย ที่จะช่วยสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์และหวงแหนพืชพรรณดีๆ ทรัพยากรอันมีค่า มาช่วยกัน ให้คำว่า ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่คู่กับลูกหลานไทยสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *