ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ กระทรวงเกษตรละสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รายงานประเด็นที่สำคัญดังนี้

1) การวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งดำเนินการโดยคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ซึ่งมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน มี ผอ. กพวศ.เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่ จัดทำแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ติดตาม ประเมินผล และกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยปัจจุบันคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อมูล วางแผนและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ได้วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการเพาะปลูก และกำหนดนโยบาย/มาตรการ ซึ่งควบคู่กับคณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ซึ่งกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 2 (รายจังหวัด/ชนิดข้าว) ตามแผนการผลิตและการตลาด โดยแจ้งให้คณะทำงานเฉพาะกิจพิจารณาเพื่อกำหนดไว้ในแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

2) แผนและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ถาพรวมทั้งประเทศ จำนวน 7.21 ล้านไร่ เป็นข้าวรอบที่ 2 จำนวน 4.54 ล้านไร่ (ในเขต 2.31 ล้านไร่ นอกเขต 2.23 ล้านไร่) พืชไร่ พืชผัก จำนวน 2.23 ล้านไร่ (ในเขต 0.52 ล้านไร่ นอกเขต 2.15 ล้านไร่) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 1.64 ล้านไร่ เป็นข้าวรอบที่ 2 จำนวน 1.05 ล้านไร่ นอกเขตชลประทานทั้งหมด พืชไร่ พืชผัก จำนวน 0.59 ล้านไร่ นอกเขตชลประทานทั้งหมด

3) นโยบายด้านการจัดสรรน้ำ วางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน จัดลำดับความสำคัญ ได้แก่ อุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม สำหรับด้านการเกษตร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ไม่วางแผนการส่งน้ำเพาะปลูกข้าวนาปรังแต่สนับสนุนไม้ผลและพืชอื่นที่ปลูกไว้เดิมแล้วเท่านั้น

4) มาตรการ ด้านการจัดสรรน้ำ ดำเนินการตามแผนการจัดสรรน้ำของกรมชลประทาน ด้านการเกษตร งดการจัดสรรน้ำเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 ในบางพื้นที่ สนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย(หลังนา) ปี 2563 เป็นต้น สำหรับด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และด้านการตลาด ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ แนวโน้มความต้องการของตลาด ราคา และแหล่งรับซื้อพืชฤดูแล้ง ในข้าวรอบที่ 2 ควบคุมพื้นที่ปลูกไม่ให้เกินจำนวนที่กำหนด และพืชไร่ พืชผัก ส่งเสริมให้มีพื้นที่ปลูกได้ตามจำนวนที่กำหนด ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง รักษาความชื้นและลดการเผาตอซัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *