ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 18 มิถุนายน2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว โดยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พร้อมเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ขยายผลจากโรงเรียนไปสู่ชุมชน ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว มีการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ เช่น การผลิตพืชผัก การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการแปรรูปถนอมอาหาร รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำแผนการผลิตพืชผักและแผนประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีอาหารบริโภคอาหารเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ซึ่งผลผลิตที่ได้จะดำเนินการผ่านอาคาร”เกษตรสิริสุข” ซึ่งเป็นอาคารที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเนื่องในโอกาสที่กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี อีกทั้งได้ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนไปสู่ชุมชน โดยชุมชนได้นำองค์ความรู้จากโรงเรียนไปปรับใช้ในครัวเรือน ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชนและโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีในท้องถิ่นไว้ใช้เองในโรงเรียน เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในครัวเรือน และประกอบอาชีพได้ในอนาคต รวมถึงให้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรฐาน GMP ไปใช้ในการจัดการผลผลิตภายในอาคาร “เกษตรสิริสุข” ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม ทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ซึ่งการปฏิบัติทุกครั้ง ให้มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการใช้ประโบชน์อาคารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *