ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ณ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีผู้นำกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในเขตภาคตะวันเฉียงเหนือทั้ง 102 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ระดับจังหวัดเข้าร่วม จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี นางศิราณี อิ่มสุวรรณ์ ผู้แทนสำนักงานโครงการฯ ให้แนวทางการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สมาชิกเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ในการนี้นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และนายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและให้ข้อคิดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเข้มแข็ง มีอาหารปลอดภัยบริโภคเพียงพอ มีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง โดยให้ทุกกลุ่มมองบริบทพื้นที่ของตนเองว่ามีต้นทุนอะไร แล้วพัฒนาตรงจุดนั้นให้เข้มแข็ง ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตควบคู่กับการตลาดทั้งในระดับชุมชนและขยายสู่พื้นที่ข้างเคียง
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายผลโครงการพระราชดำริในเขตจังหวัดสกลนคร ได้แก่ นางบังอร ไชยเสนา นายวงศ์สถิต โมราราษฎ์ และนายกษ์สิทธิ์ ยางธิสาร ซึ่งเกษตรกรทุกราย ล้วนผ่านการอบรมและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตรมาปรับปรุงพัฒนาการทำการเกษตรในพื้นที่ของตัวเอง จนในปัจจุบันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพและรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *