ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร โดยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง โดยในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ผัก ปาล์มน้ำมัน) ในพื้นที่ตำบลบ้านขาวและตำบลคลองแดน อำเภอระโนด ซึ่งผลการติดตามงานสามารถวิเคราะห์สภาพพื้นที่ผ่านเวทีชุมชน พบว่าจุดแข็งและโอกาสของชุมชน คือ มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง มีคนรุ่นใหม่กลับมาอยู่เพื่อพัฒนาบ้านเกิด แต่จุดอ่อนและสภาพปัญหาในพื้นที่ คือ เกษตรกรปลูกสินค้าเกษตรตามกระแส ปริมาณสินค้าเกษตรล้นความต้องการของตลาดทำให้ราคาตกต่ำ เกษตรกรเกิดความเคยชินจากการได้รับความช่วยเหลือจากโครงการภาครัฐ ในเรื่องค่าตอบแทนการเข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรได้รับความรู้ แต่ไม่นำไปปฏิบัติ โดยแนวทางการพัฒนางานที่เกิดจากความต้องการของเกษตรกร มีแนวคิด คือ พัฒนาเกษตรกรที่เพื่อเป็นต้นแบบและแสดงถึงความสำเร็จอย่างยั่งยืน และพัฒนายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ในพื้นที่ อำเภอป่าพะยอมและอำเภอควนขนุน ซึ่งผลการติดตามงานสามารถวิเคราะห์สภาพพื้นที่ผ่านเวทีชุมชน พบว่าจุดแข็งและโอกาสของชุมชน คือ มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากในพื้นที่และเป็นที่นิยม เกษตรกรมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง

เกษตรกรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ร.9 และพร้อมจะดำเนินรอยตามพระราชดำริ แต่จุดอ่อนและสภาพปัญหาในพื้นที่ คือ เกษตรกรมีความเคยชินกับการแจกปัจจัยการผลิต โดยแนวทางการพัฒนางานที่เกิดจากความต้องการของเกษตรกร มีแนวคิด คือ พัฒนากลุ่มเกษตรกรในด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร ภายใต้แบรนด์ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อส่งจำหน่ายแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ และส่งเสริมการผลิตพืชหลังนาเสริมรายได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *