ประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสรุปผล ดังนี้
1. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
2. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริ ความว่า “ให้หาราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไปเป็นยามตามแนวชายแดน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งต่อมาได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านยามชายแดน ปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 ครอบครัว
2.1 ข้อสั่งการของ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี จากการติดตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จำนวน 7 ข้อ โดยข้อ
3. ให้สำนักงาน กปร. ประสานกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน เข้ามาดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของราษฎรที่อาศัยภายในโครงการฯ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน “ป่าสักนวมินทราชินี”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *