ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าในแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้มีทัศนคติการทำงานราชการเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวความคิดในการนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการศึกษา 4 แห่งได้แก่
1. “การปรับตัวพฤติกรรมในการดำรงชีวิตยุคเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย จังหวัดกาญจนบุรี
2. “ภารกิจและประโยชน์ด้านต่างๆ ของเขื่อนศรีนครินทร์” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
3. “ตามรอยพระราชา สร้างคุณค่าให้ยั่งยืน” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
4. “แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *