คู่มือขั้นตอนการรับเสด็จ

คู่มือขั้นตอนการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดูได้จาก ที่นี่