พิธียกเสาร์เอกในการก่อสร้างอาคารส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ทำพิธียกเสาเอกในการก่อสร้างอาคารสืบสานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร เกิดศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานในอาคารให้เกิด ความร่มเย็นเป็นสุข และเป็นการขอขมาต่อเจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี เพื่อให้การก่อสร้างอาคารสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี