สัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ที่ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯในครั้งนี้ จำนวน 250 ราย โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลคอรุ่ม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงศูนย์ข้าวชุมชุม สมาชิกเพียง 24ราย จะทำการผลิตเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อนำไปขยายพันธุ์เท่านั้น แต่ภายหลังจากมีนโยบายการจัดตั้ง ศพก.และนโยบายแปลงใหญ่ ทำให้สมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 150 ราย และมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3,300 ไร่ โดยศูนย์ฯ มีกิจกรรมหลักอยู่  2 กิจกรรม คือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (พิษณุโลก 2) ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP (มาตรฐานอาหารปลอดภัย) และการผลิตข้าวครบวงจร (แบรนด์เพชรคอรุม) ซึ่งปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ ได้แก่  ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสินเหล็ก และข้าวหอมมะลิแดง ทำให้สมาชิกของ ศพก.สามารถขายข้าวเปลือกได้ถึงตันละ 15,000 บาท