ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล(รต.)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายไพรุ่ง บุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล(รต.) เพื่อร่วมพิจาณาการเข้ามานำเสนอระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ของทาง บริษัท โคเดสก์ จำกัด ที่เป็นผู้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ทั้งนี้ในระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล(รต.) ที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ จะมีการแยกพื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน เพื่อง่ายต่อการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ต่อไป