ประชุมคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง

วันที่ 1 ก.พ. 60 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และว่าที่ ร.ต. ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ณ ห้องประชุมกรรมธิการ 114 อาคารรัฐสภา โดยในที่ประชุมมีประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธาน คือ พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการฯ 10 ท่าน และมีหน่วยงานร่วมชี้แจงอีก 1 หน่วยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันพิจารณาประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดย ผอ.กพวศ. ได้นำเสนอข้อมูลมาตรการและผลการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในปี 2559 และ 2560 และ ผอ.สสก. ที่ 6 จ.เชียงใหม่ ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานจริงในระดับพื้นที่ พร้อมตอบข้อซักถามจากกรรมาธิการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินงานเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้มีแนวโน้มปัญหาหมอกควันและจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนๆ ซึ่งผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมาธิการ และจะได้นำข้อมูลการประชุมครั้งนี้ไปประชุม Workshop ในระดับพื้นที่ ในวันที่ 15 ก.พ. 60 ณ จ.เชียงราย ต่อไป