ประชุมการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 31 มกราคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้หมอบหมายให้ นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรและคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด โดยการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อทำให้ได้แผนพัฒนาที่สามารถแสดงในรูปแบบแผนที่ได้ และข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประกอบด้วย ข้อมูล agri-map, ssmap, farmer map, FASR BI, รต และ agriinfo รวมถึงข้อมูลเชิงพื้นที่จำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโดยหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจด้านแผน จึงจะทำให้ได้องค์ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรที่มีความสมบูรณ์