ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 24 มกราคม 25560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายไพรุ่ง บุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานโดยที่ประชุมได้กำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานในการนำขึ้นข่าวสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการสร้างชื่อผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์ในการนำเข้าข้อมูลแต่ละหัวข้อ  ซึ่งกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม เกี่ยวข้องในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการบริการ แบบฟอร์มที่ดาวโหลดได้ คลังความรู้และคำถามที่พบบ่อย กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จะดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป