ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และนิยามในการจัดเก็บข้อมูล

วันที่ 19 มกราคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และนิยามในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการวางแผนพัฒนาการเกษตร และพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอตรวจรับรองสิทธิ์ของเกษตรกร กรณีที่ภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้จัดทำข้อคำถาม เรื่อง การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรและปรับแก้ไขนิยามพื้นที่ในเขตและนอกเขตชลประทาน ในการปรับปรุงแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร