ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยในที่ประชุมได้หารือก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึ่งในส่วนของ Road Map โครงการบริหารจัดการคลังความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ มีเป้าหมาย ดังนี้

  1. ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร
  2. การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3. เครือข่ายผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ
  4. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ทั้งนี้ ระบบบริหารจัดการคลังความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ มีหมวดองค์ความรู้จำนวน 6 หมวด ได้แก่ 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร 2)การจัดการดินปุ๋ย 3)งานนโยบายและจะเริ่มให้บริการในวันที่ 4)การบริหารงาน 5)การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และ 6)การศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร และระบบบริหารจัดการคลังความรู้ฯ ดังกล่าวจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มีนาคม 2560