สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีนางนงนุช แตงทรัพย์ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมคณะ และผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แปลงผัก โรงครัว กิจกรรมการถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นมะม่วง