การฝึกอบรม “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”

การฝึกอบรม “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง” ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 ณ วันที่ 7 มกราคม 2560 จำนวน 70 ราย
รุ่นที่ 2 ณ วันที่ 8 มกราคม 2560 จำนวน 77 ราย
รุ่นที่ 3 ณ วันที่ 14 มกราคม 2560 จำนวน 75 ราย
และรุ่นที่ 4 ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 จำนวน 66 ราย
รวมทั้งสิ้น 288 ราย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในสังคมเมือง ให้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภคและลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวในรูปแบบต่างๆ และการใช้ระบบน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่จำกัด พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมมีการทำแบบทดสอบความรู้และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการฝึกอบรมทุกรุ่น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมร้อยละ 100 ให้ความสนใจและอยู่ร่วมฝึกอบรมจนเสร็จสิ้นระยะเวลา